MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Sø­ren Hauch- Faus­bøll ( f. 1958) er en dansk sku­e­spil­ler og ko­mi­ker. Han blev fær­di­g­ud­dan­net på Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1986. Han er bror til sku­e­spil­le­ren Mor­ten Hauch- Faus­bøll og halv­bror til Katrine Hauch- Faus­bøll. Han har væ­ret med i ni fi lm og syv se­ri­er. 1. Med mor i hån­den Her gik jeg med min mor Ger­tr­ud i hån­den i Gud­hjem på Born­holm. Hun var le­den­de la­bo­r­ant på Born­holms cen­tral­sy­ge­hus, og min far Poul var kunst­ma­ler. Det var det, han le­ve­de for, men da han og­så skul­le tje­ne pen­ge, var han selvlært sko­le­læ­rer i stort set al­le fag. Vi bo­e­de i Røn­ne og holdt al­le som­mer­fe­ri­er i Gud­hjem, hvor min far hav­de et ate­li­er. Vi le­je­de hu­set ud til ty­ske­re, og så kom taxa­chauf­før­en, der hed Bjer­re­gaard, og hen­te­de os. Vi pak­ke­de bi­len og kør­te me­get for­sig­tigt med 60 km/ t de 24 ki­lo­me­ter til Gud­hjem. Det tog en evig­hed, men det var som at kom­me til en an­den ver­den, da vi nå­e­de frem. Her var sol, strand, klip­per og is. En born­hol­mer sy­nes, det er langt at kø­re 24 km. Min far hav­de re­o­ler­ne fyldt med bø­ger om te­a­ter og film og skrev selv ab­sur­de te­a­ter­styk­ker, som han in­stru­e­re­de og spil­le­de med i. Han var 18 år æl­dre end min mor, og han dø­de for 25 år si­den. Min mor er i dag er 81 år og bor på Born­holm.

Her spil­le­de jeg en af mi­ne før­ste fo­re­stil­lin­ger, det var på Røn­ne Te­a­ter som Tom i ’ Dy­re­ne i Hak­ke­bak­ke­sko­ven’. Bå­de min mor og far var ved med i styk­ket, som var al­ter­na­ti­ve fo­re­stil­lin­ger med ab­surd te­a­ter fra te­a­ter­grup­pen Ak­tus. Den­gang hav­de jeg det med at gå mi­ne eg­ne tu­re, og jeg for­svandt af og til. En­gang var al­le i Gud­hjem rundt i by­en for at le­de ef­ter mig, men så var der en, der så en lil­le hvid­hå­ret, krølt­op­pet dreng i ru­te­bi­len på vej til Røn­ne. Der var og­så en dag, hvor jeg hav­de be­slut­tet mig for at cyk­le væk fra Røn­ne til Gud­hjem på min tre­hju­le­de cy­kel, men ef­ter to ki­lo­me­ter og en stejl bak­ke var det for hårdt, så jeg vend­te hjem igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.