C

BT - - SØNDAG -

mkn@ bt. dk ervélo- cyk­lens gear spin­der klik­ken­de, mens me­ka­ni­ke­ren indstil­ler me­ka­nik­ken. Ved si­den af står en ung fynbo og ju­ste­rer kul­fi ber­cyk­lens brem­ser. Værk­ste­det lug­ter af olie, gum­mi­dæk og det dy­re let­vægts­ma­te­ri­a­le car­bon, som man la­ver sport­s­cyk­ler af i dag. Det her er Aske Sø­bys ver­den. Så­dan har det væ­ret stort set uafb rudt i to år, si­den en drøm blev født i den 25- åri­ge fyn­bos ho­ved: Han vil vin­de ver­dens hårdeste cy­kel­løb, Ra­ce Across Ame­ri­ca.

» Min fy­sik er til at vin­de det der­ov­re. Men i mit ho­ved er jeg sta­dig ung, der er jeg ik­ke stærk nok end­nu. Men jeg ved, hvad der skal til. Så jeg øver mig, « for­tæl­ler Aske Sø­by til BT.

Han står i cy­kel­sponsorens værk­sted, A- H Cyk­ler på Vester­bro i København. For­ret­nin­gen for­sy­ner ham med de cyk­ler, der til næ­ste som­mer skal bæ­re ham de 4.800 km på tværs af det ame­ri­kan­ske kon­ti­nent. Fra vest til øst.

En drøm han langt­fra er ale­ne med. På trods af de lu­ren­de fa­rer har drøm­men om Ra­ce Across Ame­ri­ca ramt det dan­ske cy­kel­mil­jø som en vin­te­r­in­fl uen­za.

» Det er ble­vet et sinds­sygt boom, og det går den rig­ti­ge vej for en lil­le sports­gren. En­gang var der kun gan­ske få dan­ske­re, der hav­de kørt lø­bet. I år var der så tre, der kom i top- 10, « si­ger Aske Sø­by.

Ved årets Ra­ce Across Ame­ri­ca sat­te del­ta­ge­re fra Dan­mark sig på bå­de tred­je-, fj er­de- og sjet­te­plad­sen eft er tu­ren på tværs af kon­ti­nen­tet. Til næ­ste år vil for­ment­lig end­nu fl ere dan­ske­re del­ta­ge i tu­ren.

Fjer­nt fra det duft en­de cy­kel­værk­sted i København lig­ger en an­den dan­sker i ko­ma. Den 41- åri­ge ek­strem­cy­kel­ryt­ter An­ders Tes­gaard blev kørt ned af en pi­ck­up truck i USA. Kun små 300 km fra mål­stre­gen af Ra­ce Across Ame­ri­ca, hvor han lå num­mer tre. Nu kæm­per han for sin før­lig­hed på et Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor han sta­dig lig­ger i ko­ma.

» Neu­ro­lo­ger­ne er sta­dig ik­ke sær­lig po­si­ti­ve, da ska­der­ne i hjer­nen er for­vær­ret i for­hold til kort tid eft er ulyk­ken, « lød den se­ne­ste op­da­te­ring fra de ame­ri­kan­ske læ­ger, in­den et hold af me­di­cin­ske eks­per­ter sid­ste we­e­kend frag­te­de ham fra West Vir­gi­nia og hjem til Dan­mark.

Ind­til vi­de­re har de fl este nyhe­der væ­ret dy­stre. An­ders Tes­gaard er, trods en fy­sik og vil­je af jern, il­de til­redt eft er tra­fi ku­lyk­ken.

14 bræk­ke­de ri­b­ben

Den 41- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer fi k kra­nie­brud, en fl æn­ge i den ene ny­re, 14 bræk­ke­de ri­b­ben, fl ere hjer­ne­læ­sio­ner og brud på bå­de kind­ben og kæ­be. Det er knap tre uger si­den, og An­ders Tes­gaard er sta­dig i ko­ma, mens fa­mi­lie og ven­ner vå­ger ved hans si­de.

Én af dem er tri­at­le­ten Ca­mil­la Pe­der­sen, der selv kom tilbage eft er at ha­ve væ­ret i dyb ko­ma og end­te som ver­dens­me­ster. I lø­bet af de før­ste, svæ­re uger be­søg­te hun An­ders Tes­gaard på ho­spi­ta­let i USA.

Ra­ce Across Ame­ri­ca kræ­ver hvert år si­ne of­re. An­ders Tes­gaards til­fæl­de hø­rer til blandt de sør­ge­lig­ste ka­pit­ler. Det er langt­fra ufar­ligt at del­ta­ge i cy­kel­lø­bet, hvor kun cir­ka halv­de­len af de star­ten­de når frem til må­let.

Al­li­ge­vel er Aske Sø­by stål­sat. Han vil til USA næ­ste år. Han vil vin­de Ra­ce Across Ame­ri­ca.

» Selv­føl­ge­lig kan der ske mig no­get un­der­vejs. Det er et ri­si­ko­fyldt løb på al­le pa­ra­me­tre. Men jeg har en mas­se go­de folk med, og hvis det he­le går op i en hø­je­re en­hed, sto­ler jeg på, at der ik­ke sker no­get, « si­ger Aske Sø­by.

Mads Korsager Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.