’’

BT - - SØNDAG -

Aske Sø­by

Han for­tæl­ler, at hans mor har det ‘ sinds­sygt hårdt’ med be­slut­nin­gen, mens hans far har ac­cep­te­ret drøm­men. Ek­strem­cyk­ling er en lil­le sport i Dan­mark. Aske Sø­by ken­der An­ders Tes­gaard og sen­der go­de tan­ker hans vej.

Men det er sam­ti­dig ty­de­ligt, at lø­bets del­ta­ge­re be­trag­ter fa­rer­ne, der lu­rer på de ame­ri­kan­ske lan­de­ve­je, med an­dre øj­ne. En slags kal­ku­le­ret ri­si­ko, der hø­rer med til job­bet. På kon­to­ret ri­si­ke­rer man at lø­be tør for kaff e. Ved Ra­ce Across Ame­ri­ca ri­si­ke­rer man at bli­ve kørt ned.

» Man kan og­så hav­ne i ko­ma, hvis man får he­deslag, som en an­den dan­sker gjor­de sid­ste år. Der er de yd­re fa­rer - så­som bi­ler og den øv­ri­ge tra­fi k - og så er der de fa­rer, som man til dels selv er her­re over. At man ik­ke får nok at spi­se og drik­ke un­der­vejs. Vi ar­bej­der med ri­si­ko­en, men er ik­ke ban­ge for den. Mit team gør rig­tig me­get for at und­gå det, der kan væ­re rig­tig far­ligt. «

Aske Sø­by for­tæl­ler, at en an­den del­ta­ger i årets løb li­ge­le­des blev kørt ned. Det ske­te, for­di han var truk­ket lidt læn­ge­re ud på vej­en, hvor as­fal­ten var bed­re at kø­re på.

Drøm­men om at vin­de ver­dens hårdeste cy­kel­løb op­stod til­fæl­digt for to år si­den, for­tæl­ler Aske Sø­by. Uden næv­ne­vær­dig for­be­re­del­se stil­le­de Aske Sø­by, der læ­ser sund­hed og idræt på Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se, op til et kva­li­fi ka­tions­løb. Han kom igen­nem nå­leø­jet og fi k lov at stille op til Ra­ce Across Ame­ri­ca i som­me­ren 2014, som han gen­nem­før­te.

Det fød­te drøm­men om en dag at vin­de lø­bet.

» Det er den ul­ti­ma­ti­ve ud­for­dring af en selv. Det er nok det, der træk­ker i mig. Man kan så me­get me­re, end man tror, hvis man ba­re har ho­ve­d­et med. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.