Øde­ns lan­de­vej Så me­get kræ­ver lø­bet

BT - - SØNDAG - Mads Korsager Ni­el­sen mkn@ bt. dk

SØN­DAG 19. JULI 2015

Lø­bet

er 4.800 km langt og går på tværs af USA

år var vin­der­ti­den 8 da­ge, 8 ti­mer og 17 mi­nut­ter ( Se­ve­rin Zot­ter, Østrig)

sover del­ta­ger­ne kun gan­ske lidt - kun kor­te hvil på op til et par ti­mer

ryt­ter har et føl­ge­hold med, der kø­rer i en bil bag del­ta­ge­ren. De sør­ger sam­ti­dig for at skær­me del­ta­ger­ne i tra­fi kken

be­står oft e af en sy­geple­jer­ske el­ler læ­ge, en fy­si­o­te­ra­pe­ut, en cy­kel­me­ka­ni­ker samt an­dre hjæl­pe­re, der blandt

IUn­der­vejs

Hver

Føl­ge­hol­det

RUL­LEN­DE VAN­VID

Der skal træ­nes uhyg­ge­ligt me­get, hvis man vil del­ta­ge i Ra­ce Across Ame­ri­ca. Aske Sø­by for­tæl­ler, at han har cyk­let på de dan­ske lan­de­ve­je i mindst 20 ti­mer. Hver ene­ste uge. He­le vin­te­r­en. Ud over de tu­sind­vis af ki­lo­me­ter på lan­de­vej­en som fun­da­ment er den 25- åri­ge fynbo be­gyndt at træ­ne den men­tale råstyr­ke. Det er nød­ven­digt, hvis han vil vir­ke­lig­gø­re drøm­men om at vin­de Ra­ce Across Ame­ri­ca næ­ste som­mer. an­det sør­ger for mad, vand og an­dre for­nø­de­n­he­der

bed­ste dan­sker i år var Pe­ter Sand­holt, der blev num­mer tre ( 9 da­ge, 20 ti­mer, 48 mi­nut­ter)

Den

Den 41- åri­ge dan­sker An­ders Tes­gaard blev kørt ned bag­fra, mens han lå num­mer tre i årets Ra­ce Across Ame­ri­ca. Han lig­ger nu i ko­ma med ska­der på hjer­nen.

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.