’’

BT - - SØNDAG -

Aske Sø­by

» Det uven­te­de sker al­tid. Der er ting, man ik­ke er her­re over. Der­for ka­ster jeg mig selv ud i en mas­se ek­stre­me si­tu­a­tio­ner for at se, hvor­dan jeg re­a­ge­rer. Så læ­rer man at kla­re de kri­ser, der al­tid op­står, « si­ger Aske Sø­by.

For ek­sem­pel delt­og han i for­som­me­ren i jer­n­mandslø­bet Chal­len­ge Den­mark. Eft er at ha­ve svøm­met 3,8 km, cyk­let 180 og lø­bet et af­slut­ten­de ma­ra­ton kla­tre­de Aske Sø­by igen op på sin cy­kel.

Her cyk­le­de han fra Bil­lund til København, hvor han an­kom næ­ste mor­gen. Tids nok til at klæ­de om og væ­re med i end­nu et tri­at­lon­løb med start i Øre­sund. Her svøm­me­de han 1,9 km, cyk­le­de 90 og løb 21,1 på træt­te ben.

» Det ly­der ab­surd, og jeg var og­så helt smadret eft er den før­ste jer­n­mand. Men i USA, når man har væ­ret af cyk­len for at spi­se og sove i 12 mi­nut­ter, er det sid­ste, man har lyst til, at cyk­le vi­de­re. Så­dan var det og­så, da jeg var med i de jer­n­mandsløb. Det var god men­tal træ­ning, « for­kla­rer Aske Sø­by.

Det næ­ste store punkt i den idræts­stu­de­ren­des ka­len­der er Østrig Rundt. Et ek­strem­løb på 2.200 km til au­gust. Der­eft er del­ta­ger han i KMD Iron­man Co­pen­ha­gen, in­den han at­ter dre­jer cyk­len mod den sid­ste vin­ter­træ­ning frem mod det store mål til næ­ste som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.