Min ko­ne har ta­get 20 ki­lo på

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te

Jeg er en gift mand på 44 år, og min ko­ne er 38 år gam­mel. Vi le­ver i et rig­tig lyk­ke­ligt æg­te­skab . Fak­tisk er vi sta­dig li­ge så fo­rel­ske­de, som vi var, da vi mød­te hin­an­den.

Jeg skri­ver, for­di jeg har et pro­blem i for­hold til min ko­ne: Hun ta­ger rig­tig me­get på i vægt, og det er umu­ligt ba­re at an­ty­de no­get om hen­des vægt, før hun fa­rer helt op i det rø­de felt og bli­ver mop­set. Det se­ne­ste år har hun ta­get ty­ve ki­lo på. Jeg tror sim­pelt­hen, det skyl­des det for­hold, at hun ar­bej­der hos en fø­de­va­re­virk­som­hed, hvor en af hen­des op­ga­ver net­op er at te­ste fø­de­va­rer. Hun kom­mer tit hjem fra ar­bej­de uden lyst til aft ens­mad pga. om­fat­ten­de prø­ve­s­mag­nin­ger, men ind­ta­ger ger­ne al­li­ge­vel et el­ler to ret store må­l­ti­der li­ge før sen­ge­tid. Eft er det smi­der hun sig i sen­gen. Ik­ke en­gang en sim­pel gå­tur har hun lyst til.

Min ko­ne spør­ger in­di­mel­lem, om jeg sy­nes hun er for tyk, og på det spørgs­mål sva­rer jeg au­to­ma­tisk ’ nej’ for at und­gå kon­fl ik­ten – men sand­he­den er, at det ér et pro­blem for mig. Sid­ste gang gav jeg hen­de et an­det svar, nem­lig ’ Jeg sy­nes ik­ke du er for tyk, men jeg kan se, at du har ta­get på’. Eft er det snak- ke­de hun ik­ke til mig i to he­le da­ge .

Jeg har og­så en se­ri­øs be­kym­ring for, at hun skal ud­vik­le di­a­be­tes – jeg ken­der fa­re­sig­na­ler­ne, da jeg har selv har med­født di­a­be­tes.

Min ko­ne er stres­set af sit ar­bej­de . Det har jeg fuld for­stå­el­se for, men jeg ser ik­ke, hvor­for det skal kom­pen­se­res i form af at grovæ­de. Jeg er nu en gang hen­des mand, og for mig er det­te vig­tigt – så hvor­dan får jeg prik­ket hul på det­te ta­bu, og får hen­de til at sæt­te ord på det?

Kæ­re Sø­ren!

Ven­lig hil­sen, Sø­ren I min ver­den er der in­gen pro­ble­mer, der kan lø­ses ved at tie. Min mand bræk­ke­de nak­ken tid­li­ge­re på året og har til­bragt 5 ½ må­ned på ho­spi­ta­let. For ham var det svært at ta­le om, at der var ting, han ik­ke kun­ne. Psy­ko­lo­gen fo­re­slog der­for, at vi i ste­det for at ta­le om ham og hans mang­len­de ev­ner, tal­te om ulyk­ken, den bræk­ke­de nak­ke og det, den gjor­de ved os. Sagt på en an­den må­de: Pro­ble­met var den bræk­ke­de nak­ke. Pro­ble­met var ik­ke min mand.

Jeg tæn­ker, om det er vej­en frem for jer to. I ste­det for at ret­te en pe­ge­fi nger mod din ko­ne og ta­le om, at hun er ble­vet tyk, så kun­ne I må­ske prø­ve at ta­le om, hvad fed­me gør ved jer som per­so­ner. Den der ek­stra vægt gør det svært for dig at tæn­de seksu­elt, f. eks. Den umu­lig­gør vis­se fy­si­ske ud­fol­del­ser og ud­for­drer hver­da­gen. Om­sorg og kær­lig­hed hand­ler jo og­så om at ta­ge va­re på hin­an­den. Du skal fi nde ud af, hvor­dan du hjæl­per og støt­ter hen­de, så I sam­men kan la­ve en fremad­ret­tet stra­te­gi. Er det job­bet, der er syn­de­ren?

Jeg tror, hun spør­ger dig for at få din ær­li­ge me­ning og ik­ke mindst din hjælp. Og den kan hun reg­ne med at få, for­di du el­sker hen­de. Hel­dig­vis for det.

God som­mer. An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.