’’

BT - - SØNDAG -

An­net­te Heick

vi­ses om­sorg, når de ud­gør en re­el fa­re for sig selv? Hvor­dan vil de ger­ne ha­ve den ser­ve­ret, når de­res kro­p­svægt er den di­rek­te år­sag til, at de ik­ke får et job, el­ler at de­res æg­te­fæl­le ik­ke læn­ge­re tæn­der på dem og over­ve­jer at for­la­de dem?

Jeg spør­ger ik­ke for at pro­vo­ke­re, men for­di jeg sim­pelt­hen ik­ke ken­der sva­ret. Og jeg skal bru­ge sva­ret. For jeg har få­et et brev fra en mand, der overel­sker sin ko­ne, men som mær­ker æg­te­ska­bet gli­de ud af hæn­der­ne på ham, for­di ko­nen over det se­ne­ste år har ta­get ty­ve ki­lo på og nær­mer sig 100 kg. Han er des­pe­rat. Spe­ci­elt for­di de ik­ke kan ta­le om hen­des vægt, uden at hun fø­ler sig for­fulgt. Det er synd for ham, men det er især synd for hen­de. For pro­ble­met for­svin­der ik­ke af sig selv. Det bli­ver kun stør­re og stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.