Und­gå sy­ge børn på ferien

Se her, hvor­dan I kan und­gå tri­ste fe­ri­e­da­ge, hvor de mind­ste er sy­ge

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

Dår­lig ma­ve. Øre­be­tæn­del­se. For­kø­lel­se. Solskold­ning. Det er ba­re nog­le af de ting, som kan ven­de op og ned på bør­ne­fa­mi­li­er­nes fe­rie.

Op mod hver fjer­de for­æl­dre har op­le­vet øde­lag­te fe­ri­e­da­ge, læ­ge­be­søg el­ler af­brud­te fe­ri­er, for­di de­res børn er ble­vet sy­ge, vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Gal­lup har fo­re­ta­get for Gjen­si­di­ge For­sik­ring og Gou­da Rej­se­for­sik­ring.

I man­ge til­fæl­de kla­rer for­æl­dre­ne selv si­tu­a­tio­nen, men Gou­da har op­reg­net, at 14 pro­cent af al­le de an- mel­del­ser om syg­doms- el­ler ulyk­ke­stil­fæl­de, som sel­ska­bet har mod­ta­get ind­til nu i år, har om­hand­let sy­ge børn.

Må rej­se hjem fra ferien

» Fa­mi­li­er­ne har måt­tet op­sø­ge læ­ge, og det må­ske i et land, hvor de ik­ke ken­der sund­heds­sy­ste­met så godt, el­ler det på grund af sprog­van­ske­lig­he­der har væ­ret svært at ta­le med læ­gen. I vær­ste fald har man måt­tet ta­ge tid­li­ge­re hjem fra ferien el­ler for­læn­ge op­hol­det, hvis syg­dom­men er al­vor­lig, « si­ger di­rek­tør Uf­fe Svenn­son.

Man­ge bør­ne­syg­dom­me kan be­hand­les uden ho­spi­tals­op­hold. Men for ek­sem­pel kan en mel­le­mø­re­be­tæn­del­se un­der en char­ter­rej­se med­fø­re, at bør­ne­ne ik­ke får lov til at fly­ve hjem, hvil­ket og­så kan gi­ve øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, hvis fa­mi­li­en ik­ke har en rej­se­for­sik­ring.

Ved at føl­ge en ræk­ke enk­le råd kan man selv ned­sæt­te ri­si­ko­en for sy­ge børn un­der ferien:

Pas på so­len. Bliv i skyg­gen midt på da­gen. Brug hat og even­tu­el tøj med sol­be­skyt­tel­ses­fak­tor, og al­tid solcre­me, som er vand­fast og har en høj be­skyt­tel­ses­fak­tor. Husk fød­der­ne.

Vask hæn­der. Den mest ef­fek­ti­ve må­de at und­gå » fe­ri­e­ma­ve « og for­kø­lel­ser er ved at va­ske hæn­der­ne grun­digt og of­te. Hav even­tu­elt en des­in­fi­ce­ren­de hånd­ge­le i ta­sken, som kan bru­ges, når man ik­ke li­ge kan kom­me til vand og sæ­be.

Tør ører­ne grun­digt. Ef­ter hver tur i po­o­len skal van­det rystes ud af øre­gan­ge­ne, og der skal tør­res grun­digt. På den må­de kan mel­le­mø­re­be­tæn­del­se und­gås.

Spis til­be­redt mad. Dår­lig ma­ve er den hyp­pig­ste syg­dom un­der ferien. Ved at und­gå rå fø­de­va­rer og i ste­det spi­se gen­nem­kogt og - stegt mad ned­sæt­tes ri­si­ko­en for ma­ve­in­fek­tion. Pas og­så på med buf­fet­mad – hvis de fær­di­ge ret­ter står i ti­me­vis på buf­fet­ten, kan de bli­ve dår­li­ge, og man kan bli­ve syg af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.