Kom tæt på Rol­ling Sto­nes Lon­don:

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

MU­SIK

Nu får om­ver­de­nen en­de­lig mu­lig­hed for at få et om­fat­ten­de ind­blik i, hvor­dan grup­pen, der er ble­vet kaldt » det bed­ste Ro­ck’n’Roll- band i ver­den « , skab­te sin suc­ces.

Der er selv­føl­ge­lig ta­le om Rol­ling Sto­nes. Ban­det, der har tur­ne­ret ver­den rundt og fodret de­res fans med hits som » Sa­tis­fa­ction « og » You Can’t Always Get What You Want « gen­nem fem år­ti­er.

Og nu ud­de­ler ban­det igen god­bid­der til de­res man­ge fans. Den­ne gang med en ud­stil­ling, der in­klu­de­rer fle­re end 500 ud­stil­lings­gen­stan­de fra ban­dets eg­ne ar­ki­ver så som kunst, film, vi­deo, mo­de­tøj og sjæld­ne lyd­fi­ler, der al­le har væ­ret en vig­tig del af at ska­be Rol­ling Sto­nes. Det får plads på he­le to eta­ger på Saat­chi Gal­le­ry i Lon­don.

Ud­stil­lin­gen, der har få­et nav­net » Exhi­bi­tio­nism « , er delt op i ni for­skel­li­ge de­le.

In­ter­ak­tiv rund­t­ur

Men den må­ske vig­tig­ste af dem al­le er iføl­ge det au­stral­ske event­fir­ma, In­ter­na­tio­nal En­tertain­ment Con­sul­ting, der står bag ud­stil­lin­gen, na­tur­lig­vis sel­ve mu­sik­ken.

Bå­de fra den­gang, Sto­nes var et hård­t­ar­bej­den­de blu­es­band i de tid­li­ge 1960eres Lon­don, og fra de mest kend­te al­bums, der har gjort grup­pen iko­nisk.

Der er ta­le om en in­ter­ak­tiv rund­t­ur, hvor man blandt an­det kan se det ori­gi­na­le sce­ne­de­sign, de­res kostu­mer, om­klæd­nings­rum, sjæld­ne gu­i­ta­rer og vi­deo­er af og dag­bø­ger fra kunst­ner­ne selv, der al­drig før er ble­vet vist til of­fent­lig­he­den.

Jag­ger: Ti­den er in­de

Ar­bej­det med at re­a­li­se­re ud­stil­lin­gen har væ­ret i gang læn­ge, for­tæl­ler Mick Jag­ger, der me­ner, ti­den er in­de til at gø­re det nu:

» Vi har tænkt over idéen i no­get tid, men vi vil­le ha­ve ud­stil­lin­gen til at væ­re helt rig­tig og me­get om­fangs­rig, før vi før­te det ud i li­vet, « si­ger han.

Ud­stil­lin­gen åb­ner først 6. april næ­ste år, men på grund af en for­ven­tet stor ef­ter­spørgsel ef­ter bil­let­ter, åb­ne­de bil­letsal­get al­le­re­de 10. juli i år. En bil­let ko­ster cir­ka 200 kro­ner, og du kan boo­ke den på hjem­mesi­den sto­ne­se­xhi­bi­tio­nism. com.

Ef­ter pla­nen skal ud­stil­lin­gen tur­ne­re rundt i ver­den – li­ge­som Rol­ling Sto­nes selv har gjort det – og kom­mer til 11 an­dre by­er over en fi­re­årig pe­ri­o­de.

Fo­to:

Selv om Mick Jag­ger og Keith Ri­chards er ble­vet nog­le gam­le dren­ge, er det dog ik­ke dem selv, der nu kom­mer på

mu­se­um. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.