Is: 5 tørst­sluk­ke­re i Rom

BT - - REJSER - Jes­per Stor­gaard Jen­sen rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE DEN AN­TIK­KE Hvad: Fon­te d’Oro Hvor: Lungo­te­ve­re San­zio Hvor me­get: 2- 6 eu­ro Fon­te d’Oro- kio­sken ved Roms po­pu­læ­re Tra­ste­ve­re- kvar­ter er by­ens æld­ste grat­te­chec­ca- kiosk. Der stod 1913 på ka­len­der­bla­de­ne, da den­ne kiosk for før­ste gang lan­ge­de en tørst­sluk­ken­de grat­ta­chec­ca over di­sken. Gen­nem nu fi­re ge­ne­ra­tio­ner har Cres­cen­zi- fa­mi­li­en dre­vet Fon­te d’Oro, der selv sagt er ble­vet en va­ske­æg­te in­sti­tu­tion.

Kio­skens mest ef­ter­s­purg­te spe­ci­a­li­tet er en grat­ta­chec­ca med ci­tron og kokos- smag, som Ser­gio Cres­cen­zi var op­havs­mand til for et halvt år­hund­re­de si­den. Pro­duk­t­ud­vik­lin­gen er imid­ler­tid fort­sat, og sid­ste år frem­tryl­le­de Ales­san­dro Cres­cen­zi en ny og far­ve­strå­len­de grat­ta­chec­ca kal­det L’Arco­ba­leno ( Regn­bu­en), der bl. a. be­står af kir­se­bær, kokos­styk­ker og ci­tron samt sirup med smag af fer­sken, jord­bær, me­lon og blå­bær. En far­ve­strå­len­de smags­bom­be af sødt og syr­ligt.

Her er det bedst at sø­ge for­frisk­ning i lø­bet af dag­ti­mer­ne, idet Tra­ste­ve­res ny­del­ses­lyst­ne ung­dom of­te ska­ber lange kø­er ef­ter kl. 22.00. DEN PRÆSIDENTLIGE Hvad: Sora Mi­rel­la Hvor: Lungo­te­ve­re deg­li Angu­il­la­ra Hvor me­get: 2- 8 eu­ro Ca. 300 m læn­ge­re frem­me ad Lungo te­ve­re fin­der man en an­den hi­sto­risk grat­ta­chec­ca, Sora Mi­rel­la, der har man­ge fans, bl. a. på grund af sin cen­tra­le placering og en åb­nings­tid til langt ud på nat­ten.

Her kan du se – gen­nem en glas­ru­de – at væ­sent­li­ge ele­men­ter i frem­stil­lin­gen af en grat­ta­chec­ca er kno­fedt og arm­mus­k­ler, når der ri­ves løs på de store is­blok­ke in­de i kio­sken.

Kio­ske­jer, Ste­fa­no Si­mo­ni, for­tæl­ler, at den ame­ri­kan­ske præ­si­dent med fa­mi­lie var for­bi i 2009.

» En af­ten stop­pe­de en im­po­ne­ren­de bil­kor­te­ge for­an vo­res kiosk, og li­ge plud­se­lig stod Oba­ma og Mi­chel­le og de­res børn og be­stil­te vo­res grat­ta­chec­ca’er. Det var fuld­stæn­dig uvir­ke­ligt. «

Be­stil­ler du top­pro­duk­tet » Su­per­f­rut­ta « , får du ser­ve­ret en sand vi­ta- min­bom­be med ap­pels­in-, ci­tron-, fer­sken-, me­lon-, ana­nas-, kiwi- og jord­bær­styk­ker. DEN UNG­DOM­ME­LI­GE Hvad: La Grat­ta­chec­ca di Ponte Mol­lo Hvor: Pi­a­zza­le di Ponte Mil­vio Hvor me­get: 2- 6 eu­ro I Roms nord­li­ge del – umid­del­bart ef­ter det Olym­pi­ske Sta­dion – fin­der du et af det un­ge Roms fa­vo­ri­t­om­rå­der, om­kring Ponte Mil­vio- bro­en.

Her er mas­ser af re­stau­ran­ter, vin­ba­rer, hyg­ge­li­ge spi­se­ste­der samt en tren­dy bar – Il Chios­chet­to di Ponte Mil­vio. Og så na­tur­lig­vis La Grat­ta­chec­ca. Den lil­le kiosk åb­ne­de i 1936.

I dag er det Ri­ta Man­ni, der står for kio­skens drift. Hun pe­ger på en far­ve­strå­len­de ræk­ke af fla­sker med frugtsirup­per:

» Du kan væl­ge mel­lem 24 frugts­ma­ge, og vi kan og­så mixe fle­re for­skel­li­ge frugtsirup­per sam­men. Skul­le du ha­ve en sær­lig fa­vo­rits­mag, så la­ver vi en grat­ta­chec­ca » ef­ter mål « , « ler hun.

Per­son­lig er jeg ret be­gej­stret for ste­dets spe­ci­a­li­tet, der er en bit­ter­sød tørst­sluk­ker med ci­tron- og kokos­sirup og fri­ske frugtstyk­ker. Den – og man­ge an­dre for­skel­li­ge grat­ta­chec­ca’ere – stil­ler den lo­ka­le ung­dom sig gla­de­ligt i kø for at sma­ge, når myl­dre­ti­den for­an kio­sken star­ter om­kring kl. 22.00 og fort­sæt­ter til langt ud på nat­ten. DEN PO­PU­LÆ­RE Hvad: Sora Ma­ria Hvor: Via Trionfa­le/ Via Te­lesio Hvor me­get: 2- 5 eu­ro Sora Ma­ria i Roms Pra­ti- kvar­ter, cir­ka 10 mi­nut­ters gang fra Va­ti­kan­mu­se­et, er ef­ter man­ges me­ning Roms bed­ste grat­ta­chec­ca- kiosk.

Sora Ma­ria er en in­sti­tu­tion i så­dan grad, at den har næ­sten tu­sind Fa­ce­book- ven­ner. Et tal, som øges hver som­mer. Og­så de lange kø­er vid­ner om, at her er man me­re end vil­li­ge til at bru­ge lidt ek­stra tid for få lov til at for­kæ­le smagslø­ge­ne.

Den lil­le grat­ta­chec­ca- kiosks skod­der blev for før­ste gang slå­et op i 1933, og si­den har Sci­ar­rone- fa­mi­li­en lan­get tu­sind­vis af vels­ma­gen­de tørst­sluk­ke­re over di­sken.

Sora Ma­ri­as har man­ge for­skel­li­ge spe­ci­a­li­te­ter som sirup af blan­de­de ci­trus­frug­ter med fri­ske jord­bær- og me­lonstyk­ker el­ler en af de ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter: sirup ef­ter eget valg med fri­ske ap­pels­in- og ci­tronstyk­ker fra Amal­fi- ky­sten. El­ler hvad med ta­ma­rin­de- og pa­pay­as­mag el­ler mango blan­det med kir­se­bær? DEN PA­VE­LI­GE Hvad: Sora Lel­la Hvor: Via Por­ta Ca­val­leg­ge­ri Hvor me­get: 2- 6 eu­ro I skyg­gen af Pe­ter­skir­kens im­po­ne­ren­de kup­pel fin­der du en an­den ro­mersk grat­ta­chec­ca- in­sti­tu­tion, Sora Lel­la – Fru Lel­la.

Fru Lel­la åb­ne­de bik­sen i 1936, og i dag dri­ves den af dat­te­ren Ma­ria og hus­bond Lu­i­gi Ma­rin. Ma­ria er et sandt livs­styk­ke, der er vok­set op ved Roms cen­tra­le Pi­a­zza Na­vo­na, og som al­tid er god for en anek­do­te.

» Her har væ­ret ind­til fle­re kar­di­na­ler for­bi for at sma­ge vo­res grat­ta­chec­ca’er. Si­den er et par styk­ke af dem ble­vet pa­ver, « for­tæl­ler hun, der dog fort­sat ven­ter på, at Pave Fran­cis skal duk­ke op ef­ter en grat­ta­chec­ca.

Sam­men med Lu­i­gi har hun ind­ret­tet en hyg­ge­lig kiosk med mas­ser af sort- hvi­de fo­tos fra svund­ne ti­der. Og med 20 for­skel­li­ge frugtsirup­per samt frisk kokos, ana­nas, jord­bær, hin­d­bær med vi­de­re har du mas­ser af valg­mu­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.