Far­vel, Saxo Bank

Der er ik­ke brug for to nav­ne på trøj­en, ly­der det fra Tin­koff- Saxo Banks ejer, Oleg Tin­kov. Alt ty­der på et brud med Lars Sei­er ef­ter den­ne sæ­son

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - SOLORIDT Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk lavg@ sporten. dk Fo­to: Nils Meilvang

Las­se Vø­ge Ot­te års sponsorat i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport kan væ­re for­bi for dan­ske Saxo Bank – ind­sprøjt­nin­gen er ik­ke læn­ge­re nød­ven­dig for Oleg Tin­kov, der reg­ner med at gå so­lo næ­ste år.

» Hvor­for skul­le jeg ha­ve en medsponsor? Det ser pæ­ne­re ud med ba­re ét navn, « sag­de Oleg Tin­kov til BT, da han hav­de over­væ­ret Pe­ter Sa­gan bli­ve hyl­det på po­di­et i Men­de som in­de­ha­ver af den grøn­ne trø­je.

Lars Sei­er Chri­sten­sen, ejer af Saxo Bank, for­tal­te så sent som på i at age­re sponsor for et cy­kel­hold, er vej­en ba­net for et co­me­ba­ck for Bjar­ne Ri­is, der i lø­bet af ugen har an­ty­det, at han har mod på ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten – og ger­ne med Saxo Banks mil­li­o­ner i ryg­gen. Det var i af­tes ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Saxo Bank.

Oleg Tin­kov af­vi­ste sam­ti­dig, at be­sø­get af di­rek­tø­ren for Me­ga­Fon, et af Ruslands stør­ste mo­bil­sel­ska­ber, Ivan Tavrin, hav­de no­get at gø­re med et for­ret­nings­sam­ar­bej­de, hvil­ket Oleg Tin­ko­vs gæst be­kræf­te­de.

» Vi er et rus­sisk sel­skab og har ik­ke no­gen in­ter­es­se i en in­ter­na­tio­nal sport som cykling. Jeg er her ba­re som Olegs ven, og vi nå­e­de da og­så at kø­re en tur sam­men i mor­ges, « sag­de Ivan Tavrin, in­den Oleg Tin­kov slog ar­me­ne om ham og gri­nen­de ud­brød:

» Du har da li­ge skre­vet en kon­trakt på 10 mio. eu­ro. «

» Nej, nej, nej. Slet ik­ke, « af­vær­ge­de Ivan Tavrin smi­len­de.

Oleg Tin­kov for­holdt sig dog al­vor­ligt til den mang­len­de suc­ces i Tour de Fran­ce, hvor Al­ber­to Con­ta­dor igen sat­te tid til og nu er fi­re mi­nut­ter og 23 se­kun­der ef­ter før­en­de Chris Froo­me på en sam­let fem­te­plads.

» Det me­ste, vi kan hå­be på, er, at Al­ber­to når po­di­et i Pa­ris. Han er for træt, for­di han kør­te Giro­en. Det er uens for­hold for de bed­ste, for­di de an­dre kom­mer fri­ske til Tou­ren, mens Al­ber­to er slidt, « sag­de Oleg Tin­kov, der li­ge­le­des hå­ber på, at Pe­ter Sa­gan når den fran­ske ho­ved­stad ik­lædt den grøn­ne po­int­trø­je.

» Det vil væ­re det op­ti­ma­le for os, « sag­de Oleg Tin­kov.

Hvis Oleg Tin­kov ( tv.) og Lars Sei­er Chri­sten­sen ( th.) af­bry­der sam­ar­bej­det ef­ter den­ne sæ­son, kan vej­en til et even­tu­elt co­me­ba­ck for Bjar­ne Ri­is ( i mid­ten) væ­re ba­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.