’ EN SKAM­PLET’

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS - KYL­LING I CLINCH Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

SØN­DAG 19. JULI 2015

Så lan­de­de Mi­cha­el Ras­mus­sen ved Tour de Fran­ce. Og­så i den grad end­da.

Den tid­li­ge­re Tour- pro­fi l, der nu fungerer som eks­pert for Ek­stra Bla­det, har ik­ke vist sig ved ver­dens stør­ste cy­kel­be­gi­ven­hed, si­den han sent på aft enen 25. juli 2007 blev fl ået ud af lø­bet – eft er at han me­re el­ler min­dre hav­de ce­men­te­ret den sam­le­de sejr – af sit hold, Ra­bo­bank.

Der var rod i Ras­mus­sens så­kald­te whe­rea­bouts – in­drap­por­te­rin­ger af, hvor hav­de op­holdt sig i lø­bet af året – og do­ping­mi­stan­ken blev til sidst for me­get for det hol­land­ske hold. ’ Kyllingen’ har se­ne­re in­drøm­met, at han dope­de sig gen­nem sin kar­ri­e­re.

Da Mi­cha­el Ras­mus­sen i går mor­ges duk­ke­de op til Tour- star­ten i Ro­dez, blev han straks om­rin­get af samt­li­ge uden­land­ske me­di­er.

Svi­net til af Sky- ryt­ter­ne

Spørgs­må­le­ne hag­le­de ned over den 41- åri­ge dan­sker, men plud­se­lig afb rød den bri­ti­ske Sky- ryt­ter Pe­ter Ken­naugh snak­ken. Han var godt gal på Ras­mus­sen, der un­der tors­da­gens Py­re­næ­er- eta­pe på Twit­ter hav­de kon­sta­te­ret, at ’ ba­ne­ryt­te­ren’ Ge­raint Tho­mas ( Sky, red.) hav­de ind­hen­tet ’ bjer­gryt­te­ren’ Nairo Qu­in­ta­na.

» Jeg ved ik­ke, hvad du prø­ver på at hen­ty­de. Du skal væ­re forsigtig med, hvad du skri­ver, « lød det blandt an­det fra en op­hid­set Ken­naugh, der slut­te­de af med at kal­de Ras­mus­sen for ’ en skam­plet’.

» Jeg sy­nes, det var en me­get mær­ke­lig op­før­sel af ham « , kon­sta­te­re­de Ras­mus­sen eft er­føl­gen­de over for BT.

» Men det må væ­re hans pro­blem. «

Eft er lør­da­gens eta­pe prø­ve­de BT at få Ken­naugh til at ud­dy­be sit an­greb på dan­ske­ren, men det hav­de den 26- åri­ge ryt­ter ik­ke lyst til.

Det hav­de Ge­raint Tho­mas der­i­mod.

» Folk som Mi­cha­el Ras­mus­sen ken­der ik­ke an­dre må­der at op­fø­re sig på. De er sny­de­re, og de vil al­tid væ­re sny­de­re. Og de kan ik­ke an­er­ken­de, at en god ryt­ter ba­re er en god ryt­ter, « kon­sta­te­re­de Tho­mas, der lig­ger på en sam­let sjet­te­plads og har vist sig som en uvur­der­lig løjt­nant for lø­bets før­en­de ryt­ter, Chris Froo­me.

» Når en ten­nis­spil­ler el­ler en fod­bold­spil­ler præ­ste­rer vir­ke­lig godt, si­ger folk ’ sik­ke en god at­let’. In­gen be­skyl­der dem for snyd. Så det er vir­ke­lig fru­stre­ren­de, når fy­re som Ras­mus­sen si­ger så­dan no­get. Hvad la­ver han over­ho­ve­det her ved Tour de Fran­ce? «

Mi­cha­el Ras­mus­sen til­trak sig stor op­mærk­som­hed fra pres­sen, da han i går vi­ste sig i start­by­en Ro­dez, og fra Skys Ge­raint Tho­mas ( ne­derst tv.) og Pe­ter Ken­naugh ( ne­derst th.), der svi­ne­de den dan­ske eks­ryt­ter til. Fo­to: Reu­ters, Nils Meilvang og EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.