GUL TRØ­JE I GYL­DEN

Chris Froo­me gik til fron­ta­lan­greb på bå­de ri­va­ler og me­di­er på en dag, hvor ve­te­ra­nen Step­hen Cum­m­ings fi k sin stjer­ne­stund

BT - - TOUR DE FRANCE 2015 - TOUR- DA­DA Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

En dyg­tig cy­kel­ryt­ter ken­der kun­sten at ba­lan­ce­re på sam­men­brud og over­le­vel­se. Eng­læn­de­ren sør­ge­de for det sid­ste og var bå­de smar­te­re og me­re tek­nisk dyg­tig end si­ne fran­ske mod­stan­de­re i en hæs­blæ­sen­de fi na­le.

Ondt, ulæk­kert og uansvar­ligt.

Tour de Fran­ce har mu­lig­vis væ­ret en ens­for­mig aff ære, si­den Chris Froo­me og Team Sky al­le­re­de på før­ste bjer­ge­ta­pe i Py­re­næ­er­ne sat­te kon­kur­ren­ter­ne eft er­tryk­ke­ligt på plads og til­in­tet­gjor­de spæn­dings­mo­men­tet.

Den be­drift har væ­ret svær at slu­ge i en tidsal­der, hvor skep­sis og tvivl over­dø­ver dag­li­ge do­ping­kon­trol­ler el­ler stil­fær­dig in­si­ste­ren på, at alt går or­dent­ligt til i den en­gel­ske lejr.

Ot­te år eft er at Mi­cha­el Ras­mus­sen blev smidt ud af Tour de Fran­ce og si­den af­slø­ret som ma­ni­pu­la­tor, se­ri­edo­per og me­de­jer af en blod­bank i Linz, slik­ker lø­bet sta­dig si­ne sår. Der har væ­ret mas­ser af dope­de ånds­fæl­ler før og eft er den dan­ske næ­sten- vin­der. Men det var et ram­men­de apro­pos, at Mi­cha­el Ras­mus­sen hav­de meldt sin an­komst til Tour de Fran­ce på en dag, hvor at­mos­fæ­ren var anspændt, og Team Skys ryt­te­re re­a­ge­re­de over en bred front mod de in­si­nu­a­tio­ner om snyd, der er ble­vet sendt i det bri­ti­ske over­skuds­holds ret­ning.

» En skænd­sel, « lød bredsi­den fra den en­gel­ske me­ster Pe­ter Ken­naugh ret­tet mod Mi­cha­el Ras­mus­sen, der el­lers so­le­de sig i li­ge de­le me­di­e­be­vå­gen­hed og det fran­ske Cen­tral­mas­sivs dun­der­var­me in­den star­ten i Ro­dez.

Foru­lem­pet

Si­den blev fron­ter­ne truk­ket yder­li­ge­re op. To da­ge eft er at Sky- løjt­nant Ri­chie Porte kun­ne for­tæl­le, hvor­dan han blev kor­por­ligt foru­lem­pet af et knyt­næ­ve­slag, bød Chris Froo­me ind med en græn­se­over­skri­den­de va­ri­ant.

» Vi hav­de kørt 50- 60 km af eta­pen, da jeg fi k smidt en kop med urin på mig. Det er selv­føl­ge­lig for­ka­ste­ligt, men et er og­så re­sul­ta­tet af en be­stemt me­di­e­dæk­ning, der har væ­ret uansvar­lig, « men­te Froo­me, som ty­de­lig­vis hav­de svært ved at hol­de vre­den in­destængt.

» Jeg vil ik­ke næv­ne nav­ne, men I ved, hvem I er, Og det er ba­re ik­ke i or­den, « er­klæ­re­de man­den i den gyl­dengu­le trø­je.

På lan­de­vej­en lod Froo­me be­ne­ne ta­le og fi k sam­men med Nairo Qu­in­ta­na ta­get yder­li­ge­re tid på Tejay van Gar­de­ren og Al­ber­to Con­ta­dor. BMCs ame­ri­kan­ske Tour- out­si­der blev hen­vist til tred­je­plad­sen eft er den hår­de mæl­ke­sy­res­ma­sker mod Men­de, hvor der el­lers var grund til Ru­le Brit­ta­nia og syd­afri- kan­ske vu­vuzela- horn på Man­dela Day.

Hjem­me­fød­nin­ge snydt

Tour- de­butan­ter­ne fra MTNQu­be­kha for­må­e­de end­nu en gang at sæt­te aft ryk på lø­bet, da er­far­ne Step­hen Cum­m­ings med bå­de kløgt og vil­jestyr­ke for­må­e­de at snup­pe en el­lers op­lagt sejr fra de fran­ske hjem­me­fød­nin­ge Thi­baut Pi­not og Ro­main Bar­det. Sej­ren var fortjent, hvis det be­greb el­lers kan grad­bø­jes. Step­hen Cum­m­ings er en af de ryt­te­re, som med si­ne 34 år har prø­vet he­le pa­let­ten. Bel­gisk skod­hold, to spild­te år på di­sco­unt­klas­se hos Bar­lowor­ld, et for­vir­ret år på Di­scove­ry in­den me­re fa­ste ram­mer og for­hold på Sky og si­den på stjer­nespæk­ke­de BMC.

En ting har dog lig­get fast. Trods den tid­li­ge­re ba­ne­ryt­ters be­trag­te­li­ge mo­tor og ar­bejds­ra­di­us, har Step­hen Cum­m­ings al­drig for al­vor få­et chan­cer for at mar­ke­re sig på den helt store sce­ne. Men da han duk­ke­de op på høj­de­d­ra­get ved Men­de, run­de­de det sid­ste sving i en fart, som vir­ke­de for­rykt og høj­ri­si­ka­bel, vid­ste man ba­re, at det her var en mand, der hav­de sin stjer­ne­stund plan­tet bag glas­se­ne på Oak­ley sol­bril­ler­ne.

Gen­nem­sig­ti­ge

I et Tour de Fran­ce, hvor det syd­afri­kan­ske hold MTN- Qu­be­kha har væ­ret ret gen­nem­sig­ti­ge og ik­ke få­et an­det end bri­ste­de for­håb­nin­ger ud af det nor­ske stjer­ne­navn Ed­vald Boas­son Ha­gen, var der en vis lo­gik i at sen­de en er­fa­ren mand som Cum­m­ings på eta­pej­agt.

Den 34- åri­ge ve­te­ran tak­ke­de for til­li­den og tog en af si­ne sjæld­ne chan­cer ved at in­si­ste­re på at spo­le Ro­main Bar­det og Thi­baut Pi­not ind. Det så el­lers håb­løst ud, da den neo- my­ti­ske bak­ke i det fran­ske Cen­tral­mas­siv stram­me­de al­ler­mest til med stig­nings­pro­cen­ter på over 15. Men Cum­m­ings har le­vet læn­ge nok i cy­kel­spor­tens for­an­der­li­ge vir­ke­lig­hed til at vi­de, hvor­dan det at over­le­ve ik­ke ba­re kan væ­re må­let i sig selv. Det kan og­så væ­re vej­en til sejr for en jour­ney­man med kuff er­ten kro­nisk pak­ket og klar til af­gang.

For­lø­sen­de bak­ke­top

Med et for­lø­sen­de kig til bak­ke­top­pen lyk­k­ke­des det Cum­m­ings at slå sit vel­kend­te tem­po­kø­rer­gear til og luk­ke hul­let op til den fran­ske front­duo, der el­lers lig­ne­de op­lag­te bud på en til­trængt fransk suc­ces­op­le­vel­se. Ind­til Cum­m­ings be­slut­somt strøg for­bi og skrev end­nu et styk­ke afri­kansk cy­kel­hi­sto­rie ved at vin­de den før­ste sejr til det Tour- de­bu­te­ren­de mand­skab - og så på Man­dela Day.

SØN­DAG 19. JULI 2015

Chris Froo­me for­sva­re­de uden sværds­lag sin gu­le trø­je. Team Skys kap­ta­jn var så­gar mand for at vri­de

Step­hen Cum­m­ings

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.