Tour de Fran­ce og ’ G- punk­tet’

BT - - DANMARKS TOUR- AVIS -

IDEN AF­DØ­DE TOUR- VIN­DER Lau­rent Fig­nons selv­bi­o­gra­fi med den en­gel­ske ti­tel ’ We We­re Yo­ung And Ca­re­free’ op­træ­der en stor, stærk og dansk team­kol­le­ga ved navn Bjar­ne Ri­is. Lau­rent Fig­non hav­de få­et Ri­is ind på hol­det, da dan­ske­ren mang­le­de en hånds­ræk­ning for at hol­de liv i kar­ri­e­ren i 1989. Det var et godt match. Med Ri­is ved sin si­de fi k Fig­non af første­klas­ses­hjæl­pe­ryt­ter. Ik­ke ba­re hård­t­ar­bej­den­de og bund­so­lid, men den ty­pe, der og­så ba­re kan sni­ge sig snor­li­ge igen­nem et tæt­pak­ket felt med kap­ta­j­nen på hjul.

Den slags ryt­te­re vok­ser ik­ke på træ­er­ne. For en­hver kap­ta­jn lig­ger der og­så et til­lids­spørgs­mål i at ha­ve en su­per­hjæl­per tæt på sig. Chris Bo­ard­man el­ske­de ek­sem­pel­vis den store ita­li­e­ner Eros Poli, der bå­de nød respekt i fel­tet og sam­ti­dig kun­ne bru­ge bå­de ben og stem­mebånd, når den lidt fl eg­ma­ti­ske bri­te skul­le ge­lej­des frem i front­li­ni­en. Og hvis vi en­de­lig skal næv­ne Lan­ce Arm­strong – nu da den skan­da­li­se­re­de eks’ Tour­mi­na­tor’ al­li­ge­vel har ind­fun­det sig ved Tour de Fran­ce som vel­gø­ren­heds­mo­tio­nist – var han og­så glad for at ha­ve lands­man­den og ung­dom­skam­me­ra­ten Ge­or­ge Hin­ca­pie på hol­det. KUN I ME­GET sjæld­ne til­fæl­de ser man en hjæl­pe­ryt­ter trans­for­me­re sig ud af rol­len fra at slags cyk­len­de em­beds­mand til en le­der­skik­kel­se i egen ret.

Bjar­ne Ri­is gjor­de det, og fi re år eft er at ha­ve knok­let for Fig­non og det fran­ske Syste­me U- mand­skab, be­gynd­te den lange dan­sker for al­vor med fem­te­plad­sen i 1993. Det var over­ra­sken­de for man­ge, fak­tisk og­så Lau­rent Fig­non, som i sin bi­o­gra­fi no­te­rer sig, at Ri­is nok var en god og dyg­tig cy­kel­ryt­ter, men ab­so­lut ik­ke Tour- vin­der­ma­te­ri­a­le.

Fig­nons kar­ri­e­re gik på hæld om­trent sam­ti­dig med epo­ens ind­t­og i cy­kel­spor­ten. Det po­ten­te blod­præ­pa­rat kom til at ska­be den hidtil stør­ste skil­le­linje. Med epo kun­ne man groft sagt trans­for­me­re æs­ler til fuld­blod­s­he­ste. Fig­non be­skri­ver, hvor­dan ( unavn­giv­ne) ryt­te­re næ­sten fra den ene sæ­son til den an­den plud­se­lig kun­ne sid­de og dun­der­fø­re over enor­me di­stan­cer el­ler mæn­ge sig mel­lem de bed­ste i løb, hvor de al­drig hav­de stuk­ket næ­sen frem. Det var desil­lu­sio­ne­ren­de for en mand, der var en me­ster i egen sel­vop­fat­tel­se. DET ANEK­DO­TI­SKE VRAG­GODS er ik­ke hen­tet frem af gem­mer­ne for in­gen­ting. En af de ryt­te­re, fl est har spær­ret øj­ne­ne op for i en blan­ding af be­un­dring og van­tro, er Team Skys wa­li­si­ske uni­ver­sal­ryt­ter Ge­raint Tho­mas. Me­re end no­gen an­den har den tid­li­ge­re ba­ne­ryt­ter væ­ret syn­lig som Chris Froo­mes op­pas­ser og Ge­raint ’ G’ Tho­mas lig­ger sta­dig i top seks sam­men­lagt.

Mi­cha­el Ras­mus­sen har med van­lig sans for bå­de at til­træk­ke sig op­mærk­som­hed og­så ud­pe­get Tho­mas’ styr­ke på stig­nin­ger­ne som be­mær­kel­ses­vær­dig. Det fi k Team Sky- kol­le­ga Pe­ter Ken­naugh til at skum­le mod Ras­mus­sens in­si­nu­e­ren­de stil på Twit­ter og kal­de dan­ske­ren med den stærkt do­ping­plet­te­de for­tid for ’ en skænd­sel’.

Blot få da­ge eft er at Team Skys Ri­chie Porte blev slå­et kor­por­ligt på en bjer­ge­ta­pe, er re­ak­tio­nen fra Pe­ter Ken­naugh fuldt for­stå­e­lig. Det bri­ti­ske over­skuds­hold mær­ker en ir­ri­ta­tion og en fj endt­lig­hed hos den me­re let­be­væ­ge­li­ge del af pu­bli­kum. Der er en vagtsom­hed, græn­sen­de til det ir­ri­tab­le. Og­så da jeg for­le­den spurg­te mig for hos Mark Ca­ven­dish om den iøj­ne­fal­den­de for­vand­ling, Ge­raint Tho­mas har gen­nem­gå­et.

Sik­kert er det, at hvert et tråd fra man­den med den knivskar­pe næ­se­ryg gen­n­mem Al­per­ne bli­ve gran­sket og tol­ket nid­kært. Bå­de den ny­e­re og den æl­dre hi­sto­rie ka­ster skyg­ger langt ind i årets Tour de Fran­ce. Vi har ik­ke hjer­te­rum til hver­ken ’ Aske­pot’ el­ler ’ Den grim­me æl­ling’ end­nu. Og det er må­ske den stør­ste skam.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.