FCK er me­get klar guld­fa­vo­rit

BT - - SUPERLIGA -

EF­TER EN HI­STO­RISK for­ud­si­ge­lig og næ­sten spæn­dings­for­ladt su­per­liga- sæ­son er en ny hel­dig­vis al­le­re­de gå­et i gang. Selv om trans­fer­vin­du­et ik­ke er klap­pet i end­nu, vil det væ­re over­ra­sken­de, hvis ik­ke det vil bli­ve sam­me tre hold, der for­de­ler me­dal­jer­ne mel­lem sig, når sæ­so­nen er for­bi næ­ste som­mer.

Bedst ser det ud for FC København, der fra en kon­stant po­si­tion i bag­hjul i for­ri­ge sæ­son har få­et byg­get og sam­let et me­get stærkt hold, hvor kon­cept og struk­tur er på plads. Og fak­tisk var re­sul­ta­ter­ne eft er sjet­te kamp i den for­gang­ne su­per­liga- sæ­son sær­de­les go­de.

De­fen­sivt er FCK bedst i lan­det, men hol­det sav­ne­de off en­siv eff ek­ti­vi­tet. Det er ik­ke let at træ­ne sig til, men FCK kan kø­be sig til den slags. Og der er hand­let.

Pe­ter An­ker­sen og Wil­li­am Kvist skal fi nde sig selv igen, hvil­ket vil si­ge lands­holds­ni­veau. Det hav­de Kas­per Kusk og­så, da han var bedst. Nu skal han be­vi­se, at han kan le­ve­re i København og ik­ke kun i egen bag­gård i Aal­borg. Og Benja­min Ver­bic og Fe­de­ri­co San­tan­der skal vi­se, at de er al­le pen­ge­ne værd.

I sin hel­hed ser trup­pen nu så stærk ud, at hol­det er me­get klar fa­vo­rit til gul­det.

FC MIDTJYLLAND SKAL nu med Jess Thorup som ch­eft ræ­ner de­mon­stre­re, at hol­det kan spil­le op til sid­ste sæ­sons ni­veau i Su­per­liga­en og sam­ti­dig le­ve­re resultater in­ter­na­tio­nalt i mod­sæt­ning til i sid­ste sæ­son.

Man kan fryg­te lidt for umid­del­ba­re ne­ga­ti­ve transak­tions­om­kost­nin­ger ved træ­ner­skift et, der i det mind­ste var uøn­sket af spil­ler­ne. Men kul­tu­ren og struk­tu­ren er lidt spe­ci­el i FC Midtjylland, hvor træ­ne­ren ik­ke er den cen­tra­le le­der. Hel­he­den fungerer, og in­tet en­kelt led er uer­stat­te­ligt i den vels­mur­te ma­ski­ne.

Med de tre før­ste kam­pe mod Vi­borg FF, Sønderjyske og OB og en let mod­stan­der i an­den kva­li­fi ka­tions­run­de til Champions League er der til­med go­de for­ud­sæt­nin­ger for at kom­me godt fra land.

Omvendt skal FC Midtjylland bå­de vi­de­re til tred­je kval­run­de og ero­bre mindst syv po­int i de før­ste tre su­per­liga- kam­pe for ik­ke at skuff e fra start. Det er de før­ste krav til Jess Thorup og co. Det så ik­ke for godt ud mod mi­ni­put­ter­ne fra Gi­bral­tar i midt­u­gen, og ik­ke for­ry­gen­de, men dog for­nuft igt, mod Vi­borg i går.

FC Midtjylland er bund­so­lid og skal nok kom­me på skam­len til sidst, men jeg tror desvær­re, at hol­det får pro­ble­mer in­ter­na­tio­nalt – li­ge­som jeg tror, sal­get af Syl­ve­ster Ig­bo­un og det po­ten­ti­el­le salg af Pio­ne Si­sto vil vi­se sig at væ­re me­re pro­ble­ma­tisk end ud­skift nin­gen af træ­ne­ren.

BRØNDBY HAR LI­GE­SOM FC Midtjylland skift et ud i top­pen af klub- hie­rar­ki­et si­den sid­ste sæ­son. Tro­els Bech er lyk­ke­lig­vis tilbage i ga­met. Godt at ha­ve bå­de høj fag­lig­hed og stor al­men be­ga­vel­se re­præ­sen­te­ret i en og sam­me ind­fl ydel­ses­ri­ge skik­kel­se i en klub, som bør væ­re og for­hå­bent­lig igen snart bli­ver et af de dan­ske fl agski­be, der kan ero­bre po­int til dansk fod­bold i det in­ter­na­tio­na­le far­vand.

Han skal nu som sport­s­chef sam­le og ind­hen­te spil­le­re til klub­bens stra­te­gi og fod­bold­fi lo­so­fi på en så­dan må­de, at Brøndby snart kan vi­se sig som den se­ri­ø­se guld­kan­di­dat, som klub­bens for­ud­sæt­nin­ger be­ret­ti­ger til, men som præ­sta­tio­ner­ne og re­sul­ta­ter­ne ik­ke har le­vet op til læn­ge. Tro­els er dyg­tig og skal nok bli­ve en suc­ces i Brøndby. Al­li­ge­vel tviv­ler jeg på, at det for al­vor vil væ­re mu­ligt at true FCK i år med det for­hån­den­væ­ren­de ma­te­ri­a­le.

Der er uomt­vi­ste­ligt mas­ser af ta­lent blandt de un­ge spil­le­re i trup­pen, men de har be­hov for et par ru­ti­ne­re­de che­fer, som i Brøndby bør væ­re Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg, men de­res ska­des­hi­sto­rik be­styr­ker min mi­stro til pro­jek­tets mu­lig­hed for umid­del­bar og ul­ti­ma­tiv suc­ces.

IGEN I DEN­NE sæ­son sy­nes der at væ­re åbent spil om de se­kun­dæ­re pla­ce­rin­ger og me­get van­ske­ligt at se, hvem der har ibo­en­de kraft og for­mat til at fortræn­ge me­dal­je­ta­ger­ne fra for­ri­ge sæ­son.

At Randers FC var bedst i sub­top­pen sid­ste sæ­son, var vel en lil­le over­ra­skel­se, men et fortjent ud­slag af, at man i Randers FC dyg­tigt ud­nyt­te­de si­ne res­sour­cer bed­re end kon­kur­ren­ter­ne med på pa­pi­ret sam­me for­ud­sæt­nin­ger. Det er jo net­op det, det dre­jer sig om i al­le klub­ber, uan­set hvor i hie­rar­ki­et man be­fi nder sig.

En klub, der ik­ke har haft den ev­ne si­den sæ­so­nen 2010/ 11, er OB. Her blev ’ Øens hold’ som be­kendt num­mer to – for tred­je gang i træk. Men så fulg­te fy­rin­gen af Lars Ol­sen, Vig­go Jen­sen og Kim Brink. Si­den er det ble­vet til to ni­en­de­plad­ser og to 10. plad­ser, som er me­get langt fra at væ­re til­freds­stil­len­de og me­get langt fra at stå mål med de øko­no­mi­ske og men­ne­ske­li­ge res­sour­cer, der er til rå­dig­hed.

Nu er det så Kent Ni­el­sens tur til at få for­løst po­ten­ti­a­let. Jeg tror på Kent og hå­ber på OB, som er kæm­pen, der har lig­get i hi i fi re- fem år nu. Klub­ben hø­rer til i top­pen af dansk fod­bold. Trup­pen er ik­ke god nok til top tre end­nu, men ri­ge­lig god til bed­ste halv­del. Igen i år.

Mik­kel Kir­ke­skov er en af lan­dets bed­ste ven­stre­ba­ck­er, men blev gemt væk af Ove Pe­der­sen. Emil Lar­sen er po­ten­ti­el lands­holds­spil­ler, og den per­fek­te mand på ven­stre kant for­an Kir­ke­skov, hvis han da el­lers kan brin­ges i or­dent­lig fy­sisk for­fat­ning – og få sat ho­ve­d­et på plads sam­ti­dig.

Ras­mus Falk har vi set bril­le­re man­ge gan­ge, men fem mål og blot tre as­si­ster er ik­ke nok i for­hold til, hvad der bor i ham. Han har sav­net go­de an­gri­be­re, som kun­ne ak­ti­ve­res og op­ta­ge mod­stan­der­for­sva­rer­nes op­mærk­som­hed, men eft er utal­li­ge for­søg har man ik­ke kun­net fi nde de ret­te an­gri­be­re i OB.

Nu får vi se, om det vi­ser sig at væ­re Ras­mus Fester­sen. Jeg er skep­tisk, selv om han gjor­de det im­po­ne­ren­de på et svagt FC Vestsjæl­land­hold i fj or. OB vil spil­le på en an­den må­de, og mod­stan­der­ne vil spil­le an­der­le­des mod OB end mod FC Vestsjæl­land.

Zo­ho­re er eft er si­gen­de ble­vet bragt i form – det var jo hel­ler ik­ke for tid­ligt – men hvad han så kan i fi n form, ven­ter vi spændt på at se. Tho­mas Mik­kel­sen, som har gjort det godt i Göte­borg, men slet ik­ke var god nok til OB for ik­ke så læn­ge si­den, er al­ter­na­ti­vet.

Er der mål nok i det, må væ­re en af Kents be­kym­rin­ger. Et an­det er, om man har fun­det pas­sen­de er­stat­ning for Martin Spel­mann, der sam­men med Ras­mus Falk var klart bed­ste for OB i for­ri­ge sæ­son.

I ÅR ER der hel­dig­vis kun et hold, der ryk­ker ud. Sønderjyske næv­nes jo al­tid, og det er der mindst li­ge så god grund til at gø­re i år som i de fo­re­gå­en­de. Om det så kan bli­ve ved med at væ­re en over­ra­skel­se, når de al­li­ge­vel kla­rer sig, er en smags­sag. Og det var fortjent, at hol­det vandt i pre­mi­e­re­kam­pen i Farum, hvor vi fi k set, at der skal mar­kan­te for­stærk­nin­ger til FC Nordsjælland, hvis det ik­ke skal væ­re et af hol­de­ne, der skal kæm­pe om at und­gå nedryk­ning.

Ho­bro var ene­ste store over­ra-

skel­se sid­ste år. De bag­ved­lig­gen­de tal med en næ­sten over­na­tur­li­ge ud­nyt­tel­ses­pro­cent og langt fl ere af­slut­nin­ger mod end for kan dog ik­ke væ­re alt for be­tryg­gen­de læs­ning i Ho­bro.

De be­kym­ren­de sta­ti­stik­ker bli­ver næp­pe for­bed­ret af til­gan­gen af el­lers ru­ti­ne­re­de spil­le­re som Ti­di­a­ne Sa­ne og Kas­per Povls­en. Og sal­get af Mads Hvil­som, der var med i næ­sten halv­de­len af samt­li­ge Ho­bros mål, vil yder­li­ge­re for­rin­ge klub­bens mu­lig­he­der for at gen­ta­ge den over­ra­sken­de fl ot­te præ­sta­tion i klub­bens før­ste sæ­son som su­per­liga- hold.

HO­BRO KAN VÆ­RE glad for be­slut­nin­gen om at ud­vi­de Su­per­liga­en til 14 hold og yder­li­ge­re, at den kom­mer net­op i år i klub­bens an­den sæ- son. Det er en rig­tig god be­slut­ning at ud­vi­de Su­per­liga­en af man­ge for­skel­li­ge år­sa­ger, sy­nes jeg, men den kom­mer som sendt fra him­len til bå­de Ho­bro og Jyl­land i det he­le ta­get, hvor og­så Sønderjyske og op­ryk­ker­ne fra Vi­borg og Aar­hus bør glæ­de sig.

Vi­borg var bed­re end AGF i 1. di­vi­sion, men AGF bør væ­re bed­re end Vi­borg i Su­per­liga­en. ti­ve.AGFs spil i 1. di­vi­sion bar dog ik­ke et åben­lyst præg af, at no­get frem­tids­hold­bart blev byg­get op si­de­lø­ben­de med, at man skaff ede sig resultater, der var til­stræk­ke­li­ge til op­ryk­ning.

Ind­kø­be­ne op til sid­ste sæ­son var ik­ke spil­le­re, der kan byg­ges vi­de­re på som bæ­ren­de spil­le­re i Su­per­liga­en. Ene­ste mar­kan­te for­stærk­ning vi­ste sig at væ­re Kim Aa­bech, som al­tid har væ­ret god i 1. di­vi­sion, men sjæl­dent god nok i Su­per­liga­en. AGF ryk­ke­de hel­ler ik­ke op på bag­grund af et so­lidt kon­cept, som ud­vik­le­de sig hen over sæ­so­nen, men sna­re­re som en føl­ge af, at især AGFs off en­si­ve spil­le­re var så stær­ke i 1. di­vi­sion, at det kom­pen­se­re­de for en svag de­fen­siv. Men så­dan kla­rer man sig ik­ke i Su­per­liga­en, hvor an­gri­ber­ne er me­get bed­re og langt me­re eff eket ta­ger le­del­sen da og­så kon­se­kven­sen af og hen­ter nu igen nye spil­le­re ind til hol­det. Spil­ler­ne, som AGF har hen­tet i an­dre dan­ske klub­ber, er i mi­ne øj­ne dog ik­ke næv­ne­vær­digt stær­ke­re, end dem man har slup­pet. Jeg ken­der ik­ke de nye spil­le­re, der er hen­tet ind fra ekso­ti­ske lan­de, hvor den nye sport­s­chef, Jens An­der­s­son, er vel­be­van­dret, men jeg ved, at de hel­ler ik­ke ken­der hin­an­den end­nu. Og de skal bru­ge fl ere end­nu for at væ­re stær­ke nok.

Trup­pen er med an­dre ord langt­fra på plads på nu­væ­ren­de tids­punkt, og det ko­ster ty­pisk po­int i hvert fald i sæ­so­nens før­ste kam­pe. AGF bør dog uan­set oven­stå­en­de væ­re for god til at væ­re blandt de tre sid­ste, når få­ret skal skil­les fra buk­ke­ne.

Ramt af den gud­dom­me­li­ge be­slut­ning om ud­vi­del­se af liga­en må man og­så fø­le sig i bå­de Sil­ke­borg og Vej­le. I Sil­ke­borg me­ner man selv, at man har go­de mu­lig­he­der for at ryk­ke op. Og det har klub­ben og­så, selv om den ik­ke har sær­lig god grund til at jub­le over for­å­ret, der på man­ge må­der var end­nu dår­li­ge­re end det mi­se­rab­le eft er­år.

I Vej­le har man en­de­lig en kom- pe­tent dag­lig le­del­se og dyg­ti­ge folk i kulis­sen. Klub­ben hav­de et stærkt for­år, og jeg hå­ber, vi snart igen får den tilbage i bed­ste ræk­ke. Den har ram­mer­ne til hø­je­ste ni­veau, og Sil­ke­borg får det snart med et nyt sta­dion.

Hvis dis­se to gam­le jy­ske klub­ber si­de­lø­ben­de får for­bed­ret de­res øko­no­mi, vil der ik­ke ale­ne væ­re plads til dem i Su­per­liga­en. De og­så vil py­n­te på den.

Lyng­by, der og­så er i gang med at byg­ge nyt sta­dion, hav­de en for­ry­gen­de fl ot eft er­års­sæ­son i 1. di­vi­sion sid­ste år, men var håb­løs eft er vin­ter­pau­sen. Det blev ud­nyt­tet af AGF, og så end­te man på en tred­je­plads. Med en nu end­nu bed­re trup i 1. di­vi­sion kan Lyng­by me­get vel og­så væ­re en af de tre op­ryk­ke­re til Su­per­liga­en.

Pe­ter Sø­ren­sen er BTs fod­bol­d­eks­pert, som skri­ver i BT Sporten hver søn­dag og mandag.

Det er to sæ­so­ner si­den, at kon­fet­tien se­ne­st reg­ne­de ned over FC København- spil­ler­ne ef­ter et vun­det mester­skab. I den­ne sæ­son er ’ Lø­ver­ne’ dog klar fa­vo­rit til at vin­de guld, me­ner BTs Su­per­liga- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.