Den fortab­te søn

Am­bi­tio­nen om at byg­ge et FCK- hold op, der kan ham­le op med det, han for­lod i 2011, lok­ke­de Wil­li­am Kvist tilbage til FC København

BT - - SUPERLIGA - IN­TER­VIEW Jep­pe Pe­der­sen jepp@ sporten. dk

’ Vel­kom­men hjem, Wil­li­am Kvist.’

Med sor­te bog­sta­ver pry­der or­de­ne et blaf­ren­de ban­ner bun­det op på det hegn, der ma­jestætisk om­rin­ger lø­ver­nes træ­nings­ba­ne på Pe­ter Bangs Vej på Fre­de­riks­berg. Knap 50 fædre, ko­ner og børn i FCK- trø­jer helt tilbage fra To­di Jóns­son- ti­den hav­de trod­set for­mid­da­gens sor­te sky­er og tun­ge dryp for at se FCKs til­ba­ge­vend­te søn. Wil­li­am Kvist.

Og han var hjem­me. Som om han al­drig hav­de for­ladt FCK- an­læg­get.

» Det er lidt over­væl­den­de og en for­nø­jel­se med al­le de frem­mød­te. Den her klub be­ty­der rig­tig me­get for mig. Det er min hjer­te­klub. Jeg har træ­net på de her ba­ner, li­ge si­den jeg var ot­te. Jeg træ­ne­de li­ge der­ov­re, si­ger Wil­li­am Kvist, mens han pe­ger over på KBs ba­ner li­ge bag­ved, hvor vi sid­der og snak­ker.

Det har al­drig væ­ret en hem­me­lig­hed, at Wil­li­am Kvist skul­le hjem til FCK. Men det for­blev hem­me­ligt for he­le den dan­ske sport­s­pres­se, at han vend­te hjem nu eft er fi re års ud­land­se­ven­tyr.

» Jeg vid­ste, jeg skul­le hjem på et tids­punkt. Men hvor­når og hvor­le­des brug­te jeg så som­me­ren på at fi nde ud af, « si­ger Wil­li­am Kvist, der el­lers i for­å­ret af­vi­ste at ven­de al­le­re­de nu.

» Hvis jeg i for­å­ret hav­de sagt, at der ba­re var en mu­lig­hed for at ven­de hjem, så vil­le I ( pres­sen red.), jo kø­re det uen­de­ligt langt ud, så det var lidt pres­se­tek­nisk, « for­kla­rer Kvist sin spin­ma­nøv­re.

Brug for sta­bi­li­tet

30- åri­ge Wil­li­am Kvist har si­den sin suc­ces­ful­de tid i FCK ik­ke for­må­et at fi nde kon­ti­nu­i­tet i si­ne klub­ber eft er en god før­ste sæ­son i ty­ske Stutt­g­art. Blot 57 kam­pe fra start er det ble­vet til i de se­ne­ste tre sæ­so­ner.

» Jeg tog fra FCK for at byg­ge nyt op, og det har jeg ik­ke fun­det no­get sted. I som­mer kig­ge­de jeg så på, hvor jeg kun­ne gø­re det. De til­bud, jeg fi k, var fi ne. Liga­mæs­sigt hav­de jeg bed­re til­bud, og løn­mæs­sigt helt klart bed­re, og der var og­så nog­le me­re ekso­ti­ske even­tyr imel­lem, men in­gen, hvor jeg hav­de til­lid til, at jeg kun­ne byg­ge no­get op og væ­re med i et pro­jekt, « si­ger Kvist, der skift ede fra Stutt­g­art til Pre­mi­er League- klub­ben Ful­ham og der­fra vi­de­re til Wi­gan i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke.

SØN­DAG 19. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.