’’

BT - - SUPERLIGA - Wil­li­am Kvist

Før­ste træ­nings­dag og så kal­der han mig en nar

» Vi er al­le i FCK med på, at vi ta­ger fat på en ny tid, hvis man kan si­ge det. Og det vil jeg ger­ne væ­re med til. Selv­føl­ge­lig vil jeg spil­le, men jeg vil og­så ba­re ger­ne se mig selv i det pro­jekt. Jeg har væ­ret i ud­lan­det og haft 10 træ­ne­re på fi re år. Den usta­bi­li­tet er ik­ke for­dren­de for mig og min spil­lestil, « si­ger Wil­li­am Kvist.

Trods den fe­måri­ge kon­trakt med FCK har han ik­ke op­gi­vet drøm­men om en til­ba­ge­ven­den til Pre­mi­er League. Det er der­for, han har en klau­sul, der gør det mu­ligt for ham at bli­ve købt fri om et år for et al­le­re­de fast­sat be­løb.

» Min klau­sul er med, hvis der kom­mer no­get me­get spæn­den­de sport­s­ligt. Hvis der kun kom­mer det sam­me som den her som­mer, skif­ter jeg ik­ke. Men for ek­sem­pel har jeg sagt, at jeg el­sker at spil­le i Pre­mi­er League, så no­get i den stil. Men jeg ser det som en fe­mårig kon­trakt, og hvis der så er nog­le, der vil ha­ve en 31- årig spil­ler til som­mer, så kan det væ­re, « si­ger Wil­li­am Kvist.

Lands­holds­rol­le pres­se­de

Net­op sta­bi­li­tet og sam­hø­rig­hed på bå­de klub­plan og på lands­hol­det er vig­tig for Wil­li­am Kvist. Der­for gjor­de det ondt på dan­ske­ren, da han i for­å­ret blev kri­ti­se­ret for sin rolle hos de rød/ hvi­de.

» Lands­hol­det har væ­ret en del af over­vej­el­ser­ne. For der har væ­ret til­bud, der var min­dre sta­bi­le men med en stør­re ge­vinst. Vi har for­hå­bent­lig et EM, der kom­mer nu, og jeg hol­der enormt me­get af at væ­re af sted med lands­hol­det. Her i FCK er der et mil­jø, hvor jeg ved, jeg kan præ­ste­re. De se­ne­ste par år er jeg for oft e kom­met til lands­hold­sam­lin­gen med for få kam­pe i be­ne­ne og for rin­ge form, og det er en af de po­si­ti­ve ved at ven­de hjem, « for­kla­rer Wil­li­am Kvist og ka­ster en bold hen til 19- åri­ge Bran­dur Hen­driks­son, der sam­ler bol­de sam­men eft er træ­ning.

Fæ­rin­gen er en af de FCK- spil­le­re, der er kom­met til, si­den Wil­li­am Kvist se­ne­st var i klub­ben.

» Fuck dig, din nar, « rå­ber den un­ge fæ­ring med et smil.

» Før­ste træ­nings­dag, og så kal­der han mig en nar, « si­ger han med et grin til BTs ud­send­te.

Vel­kom­men hjem, Wil­li­am Kvist.

Tho­mas Dela­ney spil­ler ik­ke ba­re sam­me plads og med sam­me rygnummer, som Wil­li­am Kvist hav­de tid­li­ge­re i FCK. Han er og­så an­fø­rer og der­med selvskre­vet til en plads på hol­dets midtbane. El­ler hvad?

Hvad be­ty­der det at få Wil­li­am Kvist tilbage i FCK?

» Han kan træ­de ind i en le­der­rol­le, og for fan­se­ne be­ty­der det me­get at få Wil­li­am hjem. Han var her, da FCK var på sit bed­ste , og han er nem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.