Le­spil på midt­ba­nen Wil­li­am Kvist

BT - - SUPERLIGA - Tekst: Jep­pe Pe­der­sen

par år. Fryg­ter du for, at han ik­ke når sam­me ni­veau?

» Jeg er ik­ke så ban­ge for ni­veau­et. Han skal li­ge ha­ve lidt kamp­træ­ning, men så skal han nok kom­me i gang. « Hvor skal Wil­li­am Kvist pas­se ind? » For­hå­bent­lig kom­mer vi i Eu­ro­pa, og så bli­ver det in­tet pro­blem med at få nok kam­pe til al­le, men hvis ik­ke bli­ver det hår­de­re. Den tid, den sorg. Han kan jo og­så spil­le an­dre po­si­tio­ner. «

Som høj­re ba­ck ( hvor Kvist spil­le­de tid­ligt i sin FCK- kar­ri­e­re, red.)?

» Nej, der er vi godt besat. «

Trods sta­tus af tid­li­ge­re an­fø­rer for et hi­sto­risk stærkt FCK- hold for­ven­ter han ik­ke at få alt foræ­ret eft er sin hjem­komst.

FCK har al­le­re­de Tho­mas Dela­ney og Da­ni­el Amar­tey på din plads. Hvor skal du pas­se ind?

» Det har Stå­le ( Sol­bak­ken red.) og de an­dre nok tænkt på, men jeg tæn­ker, vi skal ha­ve Su­per­liga­ens stær­ke­ste og mest kon­trol­le­ren­de midtbane. Så må vi se på, hvil­ke kom­bi­na­tio­ner vi kan la­ve. Jeg skal og­så li­ge ha­ve be­ne­ne i gang og bru­ge de næ­ste 10 kam­pe på det i hvert fald. Så kan jeg må­ske og­så spil­le høj­re ba­ck, « si­ger han med et smil med hen­vis­ning til sin tid­li­ge­re plads på hol­det.

Fø­ler du dig sik­ker på en start­plads?

» Det gi­der jeg ik­ke kom­men­te­re. Jeg er kom­met her for at gi­ve et bi­drag på ba­nen og uden­for, og det er så­dan set det. «

Wil­li­am Kvist, der har få­et num­mer seks i FC København, træ­ne­de i går for før­ste gang med FCK- hold­kam­me­ra­ter­ne på an­læg­get på Fre­de­riks­berg si­den sin til­ba­ge­ven­den til sin hjer­te­klub.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.