Den gyld­ne Brø

BT - - SUPERLIGA - MÅ­L­RET­TET Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ bt. dk

Han har haft tre uger til at fø­le sig hjem­me i sit rek­tangu­læ­re kon­tor på Brøndby Sta­dion. Og han fø­ler sig al­le­re­de til­pas. Et nyt liv som sport­s­di­rek­tør er be­gyndt for 48- åri­ge Tro­els Bech ef­ter 20 år som fod­bold­træ­ner.

Egent­lig vid­ste han ik­ke, han vil­le væ­re sport­s­di­rek­tør. Men han vid­ste, han sav­ne­de job­bet som træ­ner min­dre og min­dre. Da chan­cen åb­ne­de sig i Brøndby IF, var han der­for ik­ke det mind­ste i tvivl om, at han vil­le tak­ke ja til job­bet.

» Jeg kun­ne godt mær­ke, at jeg ik­ke læn­ge­re sav­ne­de at væ­re fod­bold­træ­ner. Men da mu­lig­he­den op­stod, kun­ne jeg til gen­gæld mær­ke med det sam­me, at det var mo­ti­ve­ren­de, og jeg var let­tet over, at der rent fak­tisk var en mas­se er­fa­ring, jeg kun­ne bru­ge i ste­det for at stå på bar bund, « for­tæl­ler Tro­els Bech og læ­ner sig frem på en af de fi re sto­le, der om­kran­ser det cir­kel­for­me­de mø­de­bord på hans kon­tor.

» Ud fra de sport­s­di­rek­tø­rer jeg selv har haft som træ­ner, har jeg en for­vent­ning om, hvor­dan jeg lø­ser op­ga­ver­ne. Tho­mas ( Frank, Brønd­bys ch­eft ræ­ner red.) vil ger­ne ha­ve en, der for­sø­ger at ska­be værk­tø­jer til hans værk­tøjskas­se og gi­ver ham no­get spar­ring. Og i ny og næ og­så stil­ler ham de spørgs­mål, som man nog­le gan­ge selv glem­mer at stille, når man står midt i det he­le. «

Store for­vent­nin­ger til job­bet

Skift et fra træ­ner til sport­s­di­rek­tør har – iføl­ge Tro­els Bech – ik­ke væ­ret en stor om­vælt­ning, da han i ni må­ne­der uden en klub hav­de tid til at ven­de sig til tan­ken om et nyt job. Selv­om han ik­ke of­fi ci­elt har be­skæft iget sig med rol­len som sport­s­di­rek­tør før, har han stor til­tro til si­ne eg­ne ev­ner på kon­to­ret.

» Tid­li­ge­re stod jeg med 22- 23 spil­le­re, mens jeg nu har stør­re af­stand til spil­ler­ne. Her skal jeg for­sø­ge at ska­be ram­mer­ne og struk­tu­ren i et mil­jø, hvor al­le me­d­ar­bej­de­re kan blom­stre. Det har jeg ret store for­vent­nin­ger til, at jeg godt kan fi nde ud af, « si­ger Tro­els Bech.

Med job­bet som sport­s­di­rek­tør i Brøndby er han på pa­pi­ret al­le­re­de hav­net i en stør­re klub, end hvor han var træ­ner. Men selv­om han er­ken­der, at Brøndby er en af de stør­ste klub­ber i Dan­mark, ser han det ik­ke som et spring­bræt mod uden­land­ske desti­na­tio­ner. » Jeg har ik­ke sagt ja til et job i Brøndby med for­håb­nin­ger om, at jeg kan kom­me til et an­det job. Den hold­ning har jeg haft til al­le mi­ne jobs i bå­de Ikast, Hor­sens og Sil­ke­borg. Jeg har sagt ja til job­bet, for­di jeg sy­nes, det er det, der kan ud­vik­le mig mak­si­malt. Jeg læg­ger ik­ke skjul på, at jeg ger­ne vil til ud­lan­det. Men det skal væ­re med Brøndby, « for­tæl­ler sport­s­di­rek­tø­ren. Tro­els Bech har da og­så al­le­re­de en klar plan for, hvor­dan han skal få Brøndby til bå­de at spil­le eu­ro­pæ­i­ske fod­bold og kon­kur­re­re blandt de bed­ste i Dan­mark. Via sta­bi­li­tet. Selv­om det kan ly­de som et kon­ser­va­tivt be­greb, når kon­kur­ren­ter som FC København og FC Midtjylland smi­der mil­li­o­ner af kro­ner eft er nye spil­le­re, er sta­bi­li­tet iføl­ge Tro­els Bech nøg­le­be­gre­bet, hvis Brøndby igen skal tilbage på før­ste­plad­sen i Su­per­liga­en.

Trup­pen skal hol­des sam­let

» I min ver­den gæl­der det om at hol­de en trup sam­let i lang tid, så vi kan få no­get eff ekt ud af det. I ste­det for at spil­ler­ne skal ud og væ­re go­de i an­dre klub­ber. Det er fak­tisk en må­de at for­stær­ke sig på. Det er vig­tigt at hol­de fast i en stam­me, « si­ger Tro­els Bech og fort­sæt­ter

» Det, jeg har lært gen­nem mi­ne 30 år i dansk top­fod­bold, er, at når folk har haft suc­ces, er det me­get sjæl­dent, at de har sendt 10 spil­le­re af sted og få­et 12 nye ind. Suc­ces sker oft est, når der har væ­ret en stam­me at ar­bej­de med. «

Han hå­ber der­for, at hol­det vil bli­ve be­dømt over per­spek­tiv i ste­det for en­kel­te resultater, som han be­teg­ner som øje­bliks­bil­le­der.

» Jeg hå­ber, at vi kan kig­ge ud over de øje­bliks­bil­le­der. Hvis vi vin­der el­ler ta­ber på søn­dag, er det ik­ke et ud­tryk for, hvor­dan vi er på da­gen. Men et re­sul­tat af alt det ar­bej­de frem til kamp­da­gen, der bli­ver vur­de­ret. Der­for er det vig­tigt, at vi ik­ke hop­per på den tur med de nor­ma­le op- og ned­t­u­re, der er i en sæ­son, men kig­ger læn­ge­re frem mod det en­de­li­ge mål. «

Det en­de­li­ge mål er ind­til vi­de­re et mester­skab i 2018, som Brøndby IF har som mål­sæt­ning. Tro­els Bech mær­ker og­så til dag­ligt det pres, der hvi­ler på klub­ben fra Ves­teg­nen. Et pres som var alt­af­gø­ren­de for, at han net­op tak­ke­de ja til job­bet.

» En mål­sæt­ning skal ik­ke væ­re det nem­mest op­nå­e­li­ge. Det skal pres­se det yder­ste frem i os al­le sam­men, for i Brøndby skal for­vent­nin­ger­ne væ­re store. Jeg ved, at det pres gi­ver mig en mo­ti­va­tion for at ar­bej­de mig hen mod det størst mu­li­ge. At jeg ved, at vi al­le sam­men ik­ke si­ger ’ godt nok’. Der fi ndes ik­ke no­get ’ godt nok’. Der fi ndes ’ godt’, og det er, når vi bli­ver num­mer et, « si­ger Tro­els Bech, hvis sæ­son for al­vor be­gyn­der i dag med en ude­kamp mod AGF. Kva­li­tet: » Hvis vi sik­rer os, at vi har kva­li­tet over he­le linj­en - fra må­l­mand til træ­ner­stab til besty rel­se til sponsora­ter, så vil det højst sand­syn­ligt bli­ve lidt nem­me­re at vin­de. «

SØ SNØDNADGA G1 91.9 J. UJULLI I2 2001155

:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.