TRO­ELS BECH OM:

BT - - SUPERLIGA -

... fl ere ind­køb » Jeg er be­stemt ik­ke ked af den trup, vi har nu. Men vi er én min­dre, end det an­tal vi ger­ne vil ha­ve i trup­pen. Det be­ty der dog ik­ke, at vi kom­mer til at ri­ve ned fra hyl­der­ne i de næ­ste par uger. Jeg vil ik­ke af­vi­se, at vi er fær­di­ge med at hand­le. Det afh æn­ger og­så af, om vi skal af­gi­ve nog­le spil­le­re, for­di der al­tid kan ske no­get i lø­bet af et trans­fer­vin­due. Man­ge har snak­ket om en ek­stra an­gri­ber i ste­det for Puk­ki, men her kan vi og­så kig­ge i eg­ne ræk­ker, hvor vi ek­sem­pel­vis har Da­ni­el Stück­ler. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.