’ Du bli­ver her, Si­sto!’

In­teres­sen for Pio­no Si­sto blev nok ik­ke min­dre eft er to mål mod Vi­borg. Men med­spil­ler­ne gør, hvad de kan for at over­ta­le ham til at bli­ve

BT - - SUPERLIGA - OM­BEJ­LET Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk Fo­to: Bo Amstrup

De dan­ske me­stre fra FC Midtjylland kom plan­mæs­sigt fra start i ti­tel­for­sva­ret. Den net­op til­t­rå­d­te Jess Thorup fi k tre po­int i Su­per­liga- de­bu­ten – og så end­da over ær­kefj en­den Vi­borg. Sam­ti­dig strå­le­de to af hol­dets stør­ste stjer­ner.

Det bug­ne­de med agen­ter på MCH Are­na i Her­ning i går. Og mu­lig­he­den for at vi­se sig frem lod FC Midtjyl­lands var­me­ste nav­ne ik­ke pas­se­re. Bå­de Pio­ne Si­sto og Erik Svi­at­chen­ko le­ve­re­de klas­se til me­re end Su­per­liga- fod­bold i en el­lers halv­tam aff ære mel­lem de dan­ske me­stre og op­ryk­ker­ne fra Vi­borg.

Med to mål, hur­ti­ge fød­der og ev­nen til at be­gej­stre pu­bli­kum­met drø­ne­de Pio­ne Si­sto fra land i Su­per­liga- pre- mi­e­ren med bå­de hjul­spin og røg eft er sig. Fak­tisk var der så me­get fart på U21- lands­holds­spil­le­ren, at den vi­ka­ri­e­ren­de an­fø­rer Erik Svi­at­chen­ko un­der kam­pen be­or­dre­de Si­sto til at bli­ve i klub­ben lidt end­nu.

Prø­ver at over­ta­le Si­sto

» Jeg sag­de til ham, da han score­de num­mer to: ’ Du bli­ver li­ge her et halvt år til – det kan jeg mær­ke, du og­så ger­ne vil,’ og så gri­ne­de han, « sag­de Svi­at­chen­ko og fort­sat­te:

» Selv­føl­ge­lig prø­ver vi at hi­ve i ham og over­ta­le ham til at bli­ve, så godt vi nu kan, men vi ved og­så godt, at han skal vi­de­re en dag. Dan­mark er en ud­vik­lings­liga, og Pio­ne vil selv­føl­ge­lig ger­ne prø­ve sig af på et hø­je­re ni­veau. Vi ny­der ham, så læn­ge vi kan. «

Pio­ne Si­sto ta­ger op­mærk­som­he­den med van­lig jysk ro og yd­myg­hed, da han bli­ver bedt om at for­hol­de sig til in­teres­sen fra fl ere store uden­land­ske klub­ber, som uden tvivl ik­ke blev min­dre eft er gårs­da­gens op­vis­ning:

» Jeg tæn­ker ik­ke på, hvil­ket sig­nal jeg sen­der til de agen­ter og klub­ber, der sid­der på tri­bu­nen. Jeg gør det, jeg skal for mit hold. Omvendt ved jeg selv­føl­ge­lig og­så godt, at min præ­sta­tion i dag til­freds­stil­ler even­tu­elt in­ter­es­se­re­de klub­ber. «

Øm­me stæn­ger Spil­ler du i FC Midtjylland, når trans­fer­vin­du­et smæk­ker i?

» Det kan jeg ik­ke kom­men­te­re. Jeg ny­der ba­re at ha­ve spil­let 90 mi­nut­ter for før­ste gang i over et halvt år. Jeg kan godt mær­ke lidt øm­hed, « lød det fra mat­chvin­de­ren, som stor­spil­le­de for­an Jess Thorup på si­de­linj­en, der for før­ste gang stod i spid­sen for midtjy­der­ne i et su­per­liga­op­gør.

Og den nu tid­li­ge­re U21land­stræ­ner var let­tet og glad for sej­ren mod ær­ke­ri­va­len.

For som han selv si­ger, gi­ver sej­ren ham nog­le ’ vig­ti­ge po­int i ban­ken hos til­hæn- ger­ne’.

Men hav­de Thorup helst øn­sket sig lidt me­re ano­ny­me præ­sta­tio­ner fra Svi­at­chen­ko og Si­sto med hen­blik på, at der sta­dig er lang tid til, at trans­fer­vin­du­et klap­per i?

» Som træ­ner hå­ber jeg al­tid, at den en­kel­te spil­ler yder sit bed­ste hver gang. Og ja, de to har x- fak­tor. Svi­at­chen­ko spil­ler fan­ta­stisk og le­der hol­det gen­nem he­le kam­pen, og Si­sto la­ver to mål og vi­ser, at han kan det ek­stra. Det er det, vi som klub kan, og så må man jo ta­ge med, at de ly­ser op for­an in­ter­es­se­re­de klub­ber, som de gør i dag, « sva­re­de Jess Thorup, der ik­ke vil af­vi­se, at guld­fug­le­ne er fl øjet fra re­den, før som­mer bli­ver til eft er­år.

Næ­ste op­ga­ve for Jess Thorup bli­ver re­tu­ro­p­gø­ret i kva­li­fi ka­tio­nen til Champions League, hvor midtjy­der­ne tirs­dag skal til Gi­bral­tar og mø­de Lin­coln Red Imps med en 1- 0- fø­ring i ba­ga­gen. På fre­dag ven­ter Sønderjyske på ude­ba­ne i Su­per­liga­en.

Der blev nok sat et ek­stra plus ud for Pio­ne Si­stos navn hos fle­re uden­land­ske klub­ber i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.