Si­sto strå­le­de i tamt der­by

BT - - SUPERLIGA -

’ VI ER ME­STRE­NE’ bra­ge­de det ud over MCH Are­na i Her­ning, da FC Midtjylland i går åb­ne­de ti­tel­for­sva­ret mod ær­ke­ri­va­ler­ne fra Vi­borg med en 2- 0- sejr.

I en had­fyldt og in­tens ram­me mel­lem til­hæn­ger­ne på tri­bu­ner­ne over­strå­le­de Pio­ne Si­sto al­le an­dre ak­tø­rer på ba­nen. Fle­re gan­ge i lø­bet af op­gø­ret be­vi­ste Si­sto sit enor­me re­per­toi­re. Som for ek­sem­pel da han let og ele­gant cur­le­de et fris­park i kas­sen midt­vejs i før­ste halv­leg. Hav­de det ik­ke væ­ret for Si­sto, hav­de der knap kun­net no­te­res en chan­ce i op­gø­rets før­ste 45 mi­nut­ter.

I an­den halv­leg fort­sat­te den lidt tam­me fo­re­stil­ling, som pri­mært bød på du­el­spil. Li­ge ind­til Si­sto af­gjor­de kam­pen ved at tord­ne en ripost fra et ind­læg i kas­sen få mi­nut­ter før tid.

Si­stos to fuld­træff ere var nok til at gi­ve Jess Thorup en fl ot po­int­mæs­sig- start på job­bet som træ­ner for FC Midtjylland på en dag, hvor spil­let el­lers ik­ke tryl­le­bandt de frem­mød­te til­sku­e­re på MCH Are­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.