ØST­EU­RO­PÆ­E­RE I DAN­MARK

BT - - NYHEDER -

Der er i alt me­re end 90.000 per­so­ner med stats­bor­ger­skab i Øst­eu­ro­pa, der ar­bej­der i Dan­mark, her­af er 54.902 re­gi­stre­ret med bopæl i Dan­mark. Me­re end halv­de­len - 27.743 - fik de­res dan­ske cpr- num­mer i 2010 el­ler tid­li­ge­re.

Den re­ste­ren­de grup­per be­trag­tes som pend­le­re og kan f. eks. væ­re sæ­so­n­ar­bej­de­re.

Øst­eu­ro­pæ­e­re er i ud­reg­nin­ger­ne de­fi­ne­ret som per­so­ner med stats­bor­ger­skab i Bul­ga­ri­en, Est­land, Let­land, Li­tau­en, Po­len, Ru­mæ­ni­en, Slovaki­et, Slove­ni­en, Tjek­ki­et og Un­garn, som al­le blev med med­lem af EU i en­ten 2004 el­ler 2007. Kil­de: Jo­bind­sats og Dan­marks Sta­ti­stik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.