HIT­LERS FEM VÆR RSTE NA­ZI- BØD­LER

Jag­ten på An­den Ver­denskrigs na­zi­bød­ler er et kapløb mod ti­den. De fle­ste er al­le­re­de dø­de, og de re­ste­ren­de er godt op­pe i åre­ne. Men rets­sa­ger­ne er vig­ti­ge, me­ner eks­pert

BT - - HISTORIE - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

Med det hvi­de hår redt godt tilbage og beg­ge hæn­der støt­ten­de på en rol­la­tor, modt­og den 94- åri­ge tid­li­ge­re kz- vagt Oskar Grö­ning i ons­dags sin dom for de krigs­for­bry­del­ser, som han med­vir­ke­de til un­der An­den Ver­denskrig.

Ty­ske Oskar Grö­ning hav­de som 21-årig meldt sig fri­vil­ligt til na­zi­ster­nes SS- eli­te­kor­ps. Han blev først sat til at ad­mi­ni­stre­re de pen­ge, som fan­ger­ne blev fra­ta­get af na­zi­ster­ne, men blev hur- tigt ’ for­frem­met’ til at stå ved an­kom­stram­pen, når to­ge­ne ful­de af fan­ger tril­le­de ind i den vær­ste af kon­cen­tra­tions­lej­re­ne, Aus­chwitz nær Krakow i Po­len.

Iføl­ge Grö­nings egen for­kla­ring var han hver­ken med til at tæn­de for gift­gas­sen til ga­skam­re­ne, la­ve me­di­cin­ske eks­pe­ri­men­ter på fan­ger­ne el­ler bræn­de de­res lig. Men han var vi­den­de om det, der ske­te i lej­ren, hvor me­re end 1,1 mio. men­ne­sker, ho­ved­sa­ge­ligt jø­der, om­kom fra 1940 til 1945.

Og det var me­re end ri­ge­ligt til, at den ty­ske dom­stol i Lü­ne­burg fandt den gam­le mand med­skyl­dig i fol­ked­rab.

102 dømt på 14 år

Rets­sa­gen er blot den se­ne­ste af slagsen mod tid­li­ge­re na­zi­folk, der hav­de de­res gang i ud­ryd­del­ses­lej­re­ne un­der 2. Ver­denskrig. Ale­ne gen­nem de se­ne­ste 14 år er me­re end 102 na­zi- for­bry­de­re ble­vet dømt, vi­ser tal fra Si­mon Wie­sent­hal Cen­tret, der ef­ter­for­sker na­zi­for­bry­del­ser.

Men selv om man­ge af de døm­te ef­ter­hån­den er me­get gam­le, så er rets­sa­ger­ne af stor vig­tig­hed, for­kla­rer hi­sto­ri­ker med spe­ci­a­le i An­den Ver­denskrig fra Roskil­de Uni­ver­si­tet, Claus Bund­gård Chri­sten­sen.

» Ho­lo­caust slut­te­de for 70 år si­den, men der le­ver sta­dig­væk man­ge men­ne­sker, der har væ­ret igen­nem det her. Børn, der er vok­set op i kon­cen­tra­tions­lej­re. Og på­rø­ren­de til of­re. For dem er det et

vig­tigt sig­nal at sen­de: At der er en el­ler an­den form for ret­fær­dig­hed « , si­ger Bund­gård Chri­sten­sen.

Han for­tæl­ler, at man­ge 2. ge­ne­ra­tions- ho­lo­caust­fa­mi­li­er – de over­le­ven­des fa­mi­li­er – har væ­ret præ­get af kon­cen­tra­tions­lej­re­nes gru­som­me uhyr­lig­he­der gen­nem he­le li­vet.

’ Vi kom­mer eft er jer’

Rets­sa­ger­ne er li­ge­le­des et sig­nal til nu­ti­dens for­bry­de­re:

» Fol­ked­rab er jo ik­ke kun no­get, man ken­der fra Ho­lo­caust. Så det er og­så et sig­nal til fol­ked­rabs­for­bry­de­re el­ler kom­men­de fol­ked­rabs­for- bry­de­re om, at ’ vi kom­mer eft er jer’. Det gør, at de må­ske tæn­ker sig om, « si­ger Claus Bund­gård Chri­sten­sen.

Man­ge af de vær­ste na­zi­for­bry­de­re er ble­vet op­spo­ret og fan­get for længst, som f. eks. den så­kald­te ’ skri­ve­bord­s­mor­der’ Adolf Ei­ch­mann, der var hjer­nen bag, hvor­dan jø­der fra he­le Eu­ro­pa skul­le fan­ges og trans­por­te­res til kon­cen­tra­tions­lej­re. An­dre nå­e­de at dø, in­den de blev fun­det.

Men i de se­ne­re år er der ble­vet sat fo­kus på de ’ min­dre fi sk’ – de la­ve­re ran­ge­ren­de kz-of­fi ce­rer, som f. eks. vag­ter. Folk, som i man­ge år­ti­er eft er kri­gen le­ve­de et helt ube­mær- ket liv, men som af den ene el­ler an­den grund plud­se­lig fi k rip­pet op i for­ti­den. Som f. eks. i Oskar Grö­nings til­fæl­de, hvor en be­mærk­ning fra en ho­lo­caust- for­næg­ter i fri­mær­ke­klub­ben fi k ri­b­bet op i den al­dren­de Grö­ning, der åb­ne­de op for om­ver­de­nen og be­skrev si­ne op­le­vel­ser.

59 kan sta­dig rets­for­føl­ges

Iføl­ge Claus Bund­gård Chri­sten­sen fo­ku­se­re­de man i åre­ne eft er kri­gen først og frem­mest på de vær­ste for­bry­de­re, mens man først i lø­bet af 1960er­ne be­gynd­te at in­ter­es­se­re sig for, hvad der egent­lig var fo­re­gå­et læn­ge­re ne­de i ræk­ker­ne. Der­med er man­ge af de min­dre be­tyd­nings­ful­de na­zi­for­bry­de­re slup­pet for straf, da man ik­ke har nå­et at fi nde dem, in­den de dø­de, el­ler sim­pelt­hen ik­ke har kun­net løft e be­vis­byr­den eft er så man­ge år.

Men nu er jag­ten på de sid­ste nu­le­ven­de for­bry­de­re gå­et me­re ak­tivt ind med ho­lo­caust- eft er­forsk­nings­or­ga­ni­sa­tio­nen Si­mon Wie­sent­hal Cen­tret i spid­sen. Cen­tret har en li­ste på om­kring 60 per­so­ner, som man ger­ne vil ha­ve fun­det og rets­for­fulgt.

Med ons­da­gens rets­sag blev li­stens num­mer ot­te, Oskar Grö­ning, stre­get ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.