DØDSENGLEN

BT - - HISTORIE -

Jo­sef Men­ge­le:

Lej­r­læ­gen fra Aus­chwitz, og­så kendt som ’ Dødsenglen’. Men­ge­le var i man­ge år den mest ef­ter­søg­te na­zi- for­bry­der for de uhyr­li­ge og bizar­re eks­pe­ri­men­ter, han ud­før­te på fan­ger­ne i Aus­chwitz. Bl. a. fo­re­tog han kirur­gi­ske ind­greb uden be­dø­vel­se, fjer­ne­de vi­ta­le or­ga­ner og sprøjte­de ke­mi­ka­li­er di­rek­te ind i børns øj­ne for at se, om de skif­te­de far­ve. Han var især op­ta­get af tvil­lin­ger, som han kun­ne udføre ge­ne­ti­ske eks­pe­ri­men­ter på. Det lyk­ke­des Men­ge­le at stik­ke af kort før kri­gens af­slut­ning for­klædt som sol­dat. Han blev dog på­gre­bet af ame-

ri­kan­ske sol­da­ter, men da ef­ter­søg­nings­li­ster med hans navn ik­ke var nå­et frem, blev han løsladt. Men­ge­le flyg­te­de i 1948 til Ar­gen­ti­na og der­ef­ter til Bra­si­li­en, hvor det lyk­ke­des ham at hol­de sig skjult til sin død i 1979, hvor han druk­ne­de i en ba­deu­lyk­ke. Of­fent­lig­he­den fik dog først kend­skab til hans død, ef­ter man i 1985 fandt hans grav i en lil­le by uden for Sao Paulo i Bra­si­li­en. Fi­re af Jo­se f Men­ge­les utal­li­ge of­re for me­di­cin­ske eks­pe­ri­men­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.