DOK­TOR DØD

BT - - HISTORIE -

Ari­bert Heim:

Lej­r­læ­ge, der var så brutal, at han blev kaldt ’ Dok­tor Død’. Var lej­r­læ­ge i bå­de Sa­ch­sen­hau­sen, Bu­chenwald og Maut­hau­sen kon­cen­tra­tions­lej­re­ne. Han me­nes at ha­ve slå­et fle­re hund­re­de fan­ger ihjel, bl. a. sprøjte­de han ben­zin ind i de­res krop­pe tæt på de­res hjer­ter samt ope­re­re­de uden be­dø­vel­se. Ef­ter kri­gen bo­sat­te Heim sig i Ba­den- Ba­den i Tys­kland, hvor han ar­bej­de­de som gy­næko­log ind­til 1962, hvor­ef­ter han gik i skjul. I 1979 rej­ste dom­sto­len i Ba­den- Ba­den sig­tel­se mod Heim og ud­send­te en in­ter­na­tio­nal ar­re­stor­dre. Det lyk­ke­des dog ik­ke at fin­de Heim og rets­for­føl­ge ham, mens han var i li­ve. Ef­ter­føl­gen­de vi­ste det sig, at Heim flyg­te­de til Egyp­ten på et turist­visum i 1963. I 1980 kon­ver­te­re­de han til is­lam, hvor­ef­ter han le­ve­de un­der nav­net Ta­rek Hus­se­in Fa­rid, iføl­ge Spie­gel. de. Heim dø­de af kræft i Kairo i Egyp­ten i 1992, hvil­ket dog først kom til of­fent­lig­he­dens kend­skab i 2012, hvor­ef­ter man of­fi­ci­elt af­slut­te­de rets­for­føl­gel­sen af ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.