HIT­LERS J ØDESLAGTER

BT - - HISTORIE -

Amon G öth:

Østri­ger, der end­te som kom­man­dant i kon­cen­tra­tions­lej­ren Plaszow i Po­len. Her be­skyl­des han for kold­blo­digt drab på tu­sin­der. Bl. a. da den jø­di­ske ghet­to i Krakow blev tømt, og de over­le­ven­de blev over­ført til Plaszow. Om­kring 2.000 men­ne­sker dø­de un­der flyt­nin­gen. Göth be­skyl­des for selv at ha­ve skudt en del af dem, der­i­blandt børn, og for at ha­ve væ­ret ek­stremt gru­som. Han skal og­så ha­ve be­or­dret et or­ke­ster at spil­le bør­ne­me­lo­di­er, når han la­ste­de tog­vog­ne med børn, som han send­te til den sik­re død i Aus­chwitz. Göth be­skyl­des for at ha­ve sendt vogn­ful­de af jø­der mod Aus­chwitz og for i stor stil at ha­ve til­ra­net sig jø­de­r­nes ejen­dom­me, som han kon­fi­ske­re­de, da de kom til hans lejr. Den­gang bo­e­de han selv i en stor luksus­vil­la i Krakow. Ef­ter kri­gen lyk­ke­des det ham at flyg­te, men han blev fan­get kort ef­ter. Ved en rets­sag i Po­len blev han fun­det skyl­dig i drab på me­re end 10.000 men­ne­sker og blev hængt den 13. sep­tem­ber 1946. For nog­le år si­den ud­gav en kvin­de fra Sydafrika en bog om, at hun hav­de fun­det frem til, at Amon Göth var hen­des mor­far. Den far­ve­de kvin­de var ble­vet bortadop­te­ret som barn. ’ Min bedste­far vil­le ha­ve skudt mig’, hed hen­des bog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.