po­li­ti­ker

BT - - DEBAT - CHRI­STI­NA EGE­LUND ( LA) NYVALGT MF

Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? For­di jeg ik­ke kun­ne la­de væ­re. Jeg har si­den 2006 væ­ret selv­stæn­dig er­hvervs­dri­ven­de og har lø­ben­de kun­net se, hvor me­get for­ker­te po­li­ti­ske be­slut­nin­ger står i vej­en for ud­vik­lin­gen af det her land. Og så har jeg en lidt fan­de­ni­voldsk­hed, der si­ger, at jeg jo må gø­re no­get ved det. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg meld­te mig ind i Li­be­ral Al­li­an­ce i 2010 og har lø­ben­de en­ga­ge­ret mig me­re og me­re i par­tiets ar­bej­de. Sid­ste år op til eu­ro­pa­par­la­mentsval­get blev jeg spurgt af An­ders Samu­el­sen, om jeg vil­le væ­re par­tiets spids­kan­di­dat. Dér fi k jeg for al­vor smag for at vil­le væ­re kan­di­dat selv. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Jo­hann Stru­en­see. Hans mod til - med li­vet på spil - at ka­ste sig ind i kam­pen for nog­le li­be­ra­le fri­heds­ret­tig­he­der er im­po­ne­ren­de, og vi skal hu­ske på, at de­mo­kra­ti­et og pres­se­fri­he­den alt­så ik­ke er dum­pet ned fra him­len. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Det er, at vi skal ha­ve bed­re kon­kur­ren­ce­ev­ne for vo­res er­hvervs­liv. Det er er­hvervs­li­vet, der ska­ber vær­di og væk­sten i sam­fun­det, og uden et stærkt er­hvervs­liv har vi jo ik­ke no­get vel­færds­sam­fund.

FOR­BIL­LE­DET

JO­HANN STRU­EN­SEE

Kon­ge­lig livlæ­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.