29 KOM­MEN­TA­RER:

BT - - DEBAT -

EN DEL AF LØS­NIN­GEN

Tho­mas Jen­sen

På blogs. bt. dk/ le­der

Tid­lig pen­sion el­ler eft er­løn bør væ­re en del af løs­nin­gen. Der er sta­dig ar­bej­de­re med hårdt fy­sisk ar­bej­de, som bli­ver fy­sisk slidt og har fortjent nog­le go­de år uden et hårdt ar­bej­de. En an­den god grund, til at la­de folk træk­ke sig fra ar­bejds­mar­ke­det, er, at der med automatisering og di­gi­ta­li­se­ring er me­get min­dre ar­bej­de at udføre og der­for man­ge fl ere men­ne­sker, som bli­ver over­fl ødi­ge. Lad os dog for­de­le det ar­bej­de, vi sta­dig har på fl ere. Der er ri­ge­ligt at ta­ge af.

DRIK MIN­DRE

j. andersen

På blogs. bt. dk/ le­der

Det er dog skægt, som FOA- for­man­den kan yn­ke al­le si­ne med­lem­mer. Hvis han vit­ter­ligt me­ner, at der skal gø­res no­get ved de­res le­ve­al­der, så kun­ne han fo­re­slå dem at mo­tio­ne­re no­get me­re, at drik­ke no­get min­dre og skift e til en or­den­lig kost. Hvad bli­ver det næ­ste? at for­man­den for al­le un­der HK og­så vil ha­ve sat pen­sions­al­de­ren ned, for­di de­res stil­lesid­den­de ar­bej­de gi­ver dem livs­stils­syg­dom­me?

BLIV VOK­SEN

H. Kri­sten­sen

På blogs. bt. dk/ le­der

Om du så spi­ser grønt he­le ti­den, kun drik­ker vand og lø­ber det hal­ve af fri­ti­den, så kan du sta­dig ik­ke kom­me udenom, at lang­va­rigt ar­bej­de med ens­ar­te­de be­væ­gel­ser neds­li­der krop­pen. Der er jo en grund til, at sy­er­sker, folk der ar- bej­der ved sam­lebånd og lig­nen­de, ren­gø­rings­as­si­sten­ter, sosu’er og an­dre med fy­sisk ar­bej­de al­le­re­de er neds­lid­te sidst i 40’ er­ne. De­res krop­pe er slidt op. Det er mu­ligt, at du al­drig har væ­ret i nær­he­den af den slags men­ne­sker. Jeg tror sim­pelt­hen ik­ke, du no­gen­sin­de har væ­ret ude på ar­bejds­mar­ke­det. Smut du tilbage til di­ne bø­ger og din Ipho­ne og bliv vok­sen, in­den du igen æv­ler løs om ting, du in­tet ken­der til. Lad de voks­ne om det.

KÆM­PE FOR­SKEL

Ka­ja Holdt

På blogs. bt. dk/ le­der

En mu­rer­ar­bejds­mand el­ler an­den sam­men­lig­ne­lig ar­bej­der har slidt og slæbt fra ca. 20- års al­de­ren. En jurist el­ler sam­men­lig­ne­lig har først be­gyndt ar­bejds­li­vet om­kring 30års al­de­ren. Der er kæm­pe for­skel på løn, ar­bejds­vil­kår og - be­tin­gel­ser.

DRIK MIN­DRE

Ste­en Jen­sen

På blogs. bt. dk/ le­der

Det hø­je­ste an­tal ar­bejds­ti­mer og mest stres­sen­de ar­bej­de hav­de jeg, me­dens jeg var højt­løn­net. Vo­re sy­ste­mer er sim­pelt­hen ik­ke ba­se­ret på at ta­ge hen­syn til det en­kel­te men­ne­ske. Man kan ik­ke put­te al­le i sam­me kas­se.

SKA­VAN­KER

E Andersen

På blogs. bt. dk/ le­der

Jeg ken­der per­son­ligt man­ge sosu­ar­bej­der og an­dre, der har haft hårdt fy­sisk ar­bej­de i he­le de­res ar­bejds­liv. De har al­le fy­si­ske ska­van­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.