Jø­disk sam­fund støt­ter po­li­ti­an­mel­del­se

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

I be­gyn­del­sen af næ­ste uge trop­per Efraim Zu­roff op i Dan­mark. Den 67- åri­ge is­ra­e­ler bli­ver po­pu­lært kaldt for en af ver­dens før­en­de na­zi­jæ­ge­re, og hans ær­in­de på dansk jord er da og­så at an­mel­de en 90- årig dan­sker, der som med­lem af Fri­kor­ps Dan­mark mistæn­kes for at ha­ve væ­ret vagt i en kon­cen­tra­tions­lejr i Hvi­derusland un­der An­den Ver­denskrig.

’’ Vi støt­ter en an­mel­del­se i og med, at det den vej kan af­kla­res, om der er ta­le om for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den Dan Ro­sen­borg, for­mand for Jø­disk Sam­fund

An­mel­del­sen de­ler van­de­ne, for nok er der enig­hed om, at det dan­ske sam­fund har for­sømt at gi­ve man­ge af de dan­ske­re, der kæm­pe­de for na­zi­ster­ne, den ret­ter­gang, de­res hand­lin­ger har gjort dem fortjent dem til. Men det er trods alt van­ske­ligt at fø­re be­vi­ser i sa­ger, der lig­ger me­re end 70 år tilbage.

Dan­sker af­vi­ser

Hos Jø­disk Sam­fund støt­ter man dog op om an­mel­del­sen, med­del­er for­mand Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

» Vi støt­ter en an­mel­del­se i og med, at det den vej kan af­kla­res, om der er ta­le om for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den. Vi er grund­læg­gen­de af den op­fat­tel­se, at de sa­ger ik­ke for­æl­des, og vi støt­ter en an­mel­del­se, for­di det er den ene­ste må­de, vi kan af­kla­re, om der er et re­elt skylds­spørgs­mål, « si­ger Dan Ro­sen­berg As­mus­sen.

Efraim Zu­roff er an­sat hos Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret, der si­den 1977 har ar­bej­det for at ud­bre­de vi­den om Ho­lo­caust, na­zi­ster­nes sy­ste­ma­ti­ske fol­ked­rab på jø­der, li­ge­som or­ga­ni­sa­tio­nen har lan­ce­ret en ope­ra­tion, der skul­le ar­bej­de på at få stil­let na­zi­sti­ske krigs­for­bry­de­re til an­svar for de­res hand­lin­ger un­der An­den Ver­denskrig.

Den 90- åri­ge Hel­muth Leif Ras­mus­sen af­vi­ser selv over for Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at han skul­le ha­ve gjort sig skyl­dig i de an­kla­ger, som Si­mon Wie­sent­hal Cen­te­ret mistæn­ker ham for.

Læs me­re på si­de 28+ 29

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.