På sce­nen til det sid­ste

En­tertai­ne­ren Si­mon Ro­sen­baum hav­de fa­mi­li­en om­kring sig, da han dø­de i går

BT - - NYHEDER - Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk

Si­mon Ro­sen­baum har til­bragt me­re end seks år­ti­er på de skrå bræd­der. Bå­de som mu­si­ker, sku­e­spil­ler, ko­mi­ker og tekst­for­fat­ter har han un­der­holdt det dan­ske pu­bli­kum og al­tid haft en sær­lig ev­ne til at brin­ge smilet frem hos de fl este. Han blev 89 år.

» Vi er dybt be­rør­te, « sag­de dat­te­ren Pia Ro­sen­baum på fa­mi­li­ens veg­ne til BT kun få ti­mer, eft er at hen­des far Si­mon Ro­sen­baum dø­de på ho­spi­ta­let i går.

Si­mon Ro­sen­baum var far til døtre­ne Pia Ro­sen­baum ( f. 1954) og Ina- Mi­ri­am Ro­sen­baum ( f. 1959), der beg­ge er sku­e­spil­le­re.

» Det er sta­dig me­get tæt på, så helt fat­te­de er vi ik­ke, « si­ger Pia Ro­sen­baum og for­tæl­ler, at den nær­me­ste fa­mi­lie var på ho­spi­ta­let til det sid­ste.

89- åri­ge Si­mon Ro­sen­baum blev ind­lagt for få da­ge si­den og hav­de kun væ­ret syg i gan­ske kort tid.

» Det var en kort syg­doms- pe­ri­o­de. Han hav­de haft en lun­ge­be­tæn­del­se, som han hav­de svært ved at kom­me sig over. Og når man så er 89, så kan det væ­re van­ske­ligt at ka­pe­re, « si­ger Pia Ro­sen­baum.

Op­t­rå­d­te for få uger si­den

Iføl­ge dat­te­ren var Si­mon Ro­sen­baum slet ik­ke klar til at stop­pe li­vet, men hans krop kun­ne alt­så ik­ke føl­ge med til sidst, selv­om han el­lers har haft et godt hel­bred.

» Ba­re for­di man er 89, be­hø­ver man jo ik­ke at fø­le sig som en 89- årig. Og det var be­stemt ik­ke hans in­ten­tion. Han var i fuld vi­gør og ak­tiv i man­ge ting, og­så på det sid­ste – så det kom unæg­te­lig på tværs af hans pla­ner, « si­ger Pia Ro­sen­baum og fort­sæt­ter:

» Vi hav­de li­ge væ­ret ude at op­træ­de for få uger si­den, hvor han hav­de det rig­tig godt. Og han hav­de et eft er­år pak­ket med op­træ­de­ner for­an sig. « Se­ne­st op­t­rå­d­te Si­mon Ro­sen­baum med si­ne to døtre i showet ’ 3 x Ro­sen­baum’.

Den nær­me­ste fa­mi­lie til­brag­te søn­dag aft en sam­men: » Det er vo­res vir­ke­lig­hed nu, som vi i fa­mi­li­en må hånd­te­re. Vi ta­ger hånd om hin­an­den, « si­ger Pia Ro­sen­baum.

Si­mon Ro­sen­baum til­brag­te me­re end 60 år på sce­nen - og hav­de ka­len­de­ren for ef­ter­å­ret fuldt boo­k­et op, da han dø­de i går. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.