Dan­marks før­ste stan­dup­per

BT - - NYHEDER - Sop­hie Dür­r­feld sodr@ bt. dk Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen

MUL­TI­KUNST­NER

jo­jr@ bt. dk

Si­mon Ro­sen­baum kald­te i et in­ter­view i BT i 1990er­ne sig selv for Dan­marks før­ste stan­dup- ko­mi­ker. En ti­tu­le­ring, som der blev ryn­ket på næ­sen ad. Men det var der in­gen grund til, me­ner BTs kul­tur­re­dak­tør Jan Erik­sen.

» Det var slet ik­ke ved si­den af. Han hav­de en stilsik­ker­hed og en ele­gan­ce, der vi­ste, at det var en mand, der hav­de sid­det ved kla­ve­ret i 60 år. Og så kæ­de­de han ele­gant den mu­si­kal­ske si­de sam­men med nog­le fuld­stæn­dig fj oge­de, skæ­ve og ret sur­re­a­li­sti­ske indslag - så­dan lidt sjo­felt uden at væ­re vul­gært, « si­ger Jan Erik­sen.

En­tre­pre­nør

Hans dat­ter, sku­e­spil­ler Pia Ro­sen­baum, be­un­drer sin fars store ind­fl ydel­se på ka­ba­ret, revy, sku­e­spil.

» Han var en­tre­pre­nør og ini­ti­a­tiv­ta­ger. Og så kun­ne han kom­mu­ni­ke­re med pu­bli­kum , « si­ger Pia Ro­sen­baum, som sam­men med søste­ren Ina- Mi­ri­am er dat­ter til nu af­dø­de Si­mon Ro­sen­baum.

Si­mon Ro­sen­baums sku­e­spil­ler- og mu­si­ker­kar­ri­e­re blev i 1999 hædret med en Dirch- sta­tu­et­te som Årets revy­for­fat­ter, og i 2008 fi k han Revykunst­ner­nes Ærespris.

Dat­te­ren Pia Ro­sen­baum og hen­des sø­ster Ina- Mi­ri­am op­t­rå­d­te sam­men med de­res far Si­mon som ’ 3 x Ro­sen­baum’.

Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.