Nej, vi må er­ken­de aff olk­nin­gen

BT - - DEBAT - CHRI­STI­AN ACHER­MANN

Land­skabs­plan­læg­ger, Ur­land

AF­FOLK­NIN­GEN AF LANDOMRÅ

DER­NE vil kun fort­sæt­te, og jeg er over­be­vist om, at det bli­ver me­get vil­de­re, end vi kan fo­re­stil­le os. By­er­ne vil fort­sat vok­se, og lan­d­om­rå­der­ne vil bli­ve end­nu me­re tyndt be­fol­ke­de. Det kan vi ik­ke la­ve om på med po­li­tik. Nu har der væ­ret fol­ke­tings­valg, og po­li­ti­ker­ne har sagt en mas­se pjat. Men der er sta­dig­væk in­gen, som tør for­hol­de sig til re­a­li­te­ter­ne. Det kan godt væ­re, at der i vis­se til­fæl­de kan væ­re lidt idé i at fl yt­te off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser ud. Ek­sem­pel­vis Ener­gi­sty­rel­sen til Es­b­jerg, hvor der er en in­du­stri, det kan hæn­ge sam­men med. Men for det før­ste er Es­b­jerg ik­ke et ud­kants­om­rå­de. For det an­det kan man ik­ke fl yt­te off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser ud til al­le lan­d­om­rå­der­ne, for så man­ge er der slet ik­ke. Og for det tred­je er det ik­ke sik­kert, at folk vil bo et sted, ba­re for­di man fl yt­ter en off ent­lig virk­som­hed der­til. Folk kan al­le­re­de i dag pend­le langt fra de store by­sam­fund.

I MAN­GE AF de yder­ste lands­by-

sam­fund er gen­nem­snitsal­de­ren eft er­hån­den 50 år el­ler me­re. Der er stort set ik­ke fl yt­tet no­gen til si­den 1970’ er­ne. Og når de en dag fl yt­ter væk el­ler fi nder et ple­je­hjem, så er der ik­ke en sjæl tilbage.

JEG ME­NER DET al­vor­ligt, når jeg si­ger, at der ik­ke kom­mer til at bo men­ne­sker i må­ske halv­de­len af Dan­mark i frem­ti­den. Der­for skal vi be­gyn­de at for­hol­de os til, hvad der skal ske med om­rå­der­ne i ste­det for. Vi må over­ve­je, om de i ste­det kan bru­ges til na­tu­r­om­rå­der el­ler an­der­le­des land­brugs- og bo­for­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.