Ferien øde­lagt af fl ygt­nin­ge

BT - - DEBAT -

Hen­ri­et­te Lar­sen mød­te for­le­den dag den eu­ro­pæ­i­ske fl ygt­nin­ge- vir­ke­lig­hed i øjen­høj­de. På Fa­ce­book og se­ne­re til bt. dk for­tal­te hun om sin fe­rie på den græ­ske ø Les­bos:

» Vi fi k li­ge øde­lagt vo­res fe­rie der­ne­de. Vi blev væk­ket me­get tid­ligt af råb osv., det sam­me he­le da­gen igen­nem. De un­ge mænd, vi så hver dag, var velklæd­te, tal­te i iPho­nes, var vel­næ­re­de. Der var in­gen kvin­der el­ler pi­ger med. KUN mænd. (...) Der lå gum­mi­fl åder, tøj, aff ald, aff øring på stran­de­ne… «

Hen­des be­skri­vel­se gjaldt den strøm af fl ygt­nin­ge fra Mel­le­mø­sten, der dag­ligt an­kom­mer til Les­bos i hund­red­vis i gum­mi­bå­de el­ler svøm­men­de i land fra de små ski­be, der frag­ter dem over Mid­del­ha­vet. Den dan­ske turist til­fø­je­de: » Jeg vil ik­ke kon­fron­te­res med fl ygt­nin­ge på min fe­rie. Hvis jeg vil­le det, var jeg ta­get af sted som nød­hjælps­ar­bej­der. « Den hold­ning rej­ste en sand ’ shit- storm’ af for­ar­gel­se med be­skyld­nin­ger om ky­nis­me. MEN SPØRGS­MÅ­LET ER, hvem der er mest ky­nisk i det store bil­le­de. Ale­ne i år er ca. 80.000 fl ygt­nin­ge kom­met til Græken­land. Si­tu­a­tio­nen er stort set den sam­me i det syd­lig­ste Ita­li­en. Græken­land er på man­ge må­der brudt sam­men som øko­no­mi. Al­li­ge­vel er der in­gen hjælp at hen­te fra de øv­ri­ge EU-lan­de. In­gen ko­or­di­ne­ret ind­sats og in­gen fæl­les hold­ning ud­over, at de lan­de, der mod­ta­ger fl ygt­nin­ge, og­så er for­pligt ede til at asyl­be­hand­le dem. Det har Græken­land og Ita­li­en til dels op­gi­vet. Der­for dri­ver i ti­tu­sin­de­vis af fl ygt­nin­ge op gen­nem Eu­ro­pa.

Som ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp An­ders Kamm si­ger til Po­li­ti­ken, så er den eu­ro­pæ­i­ske asyl­po­li­tik i den grad brudt sam­men, at man har en hu­ma­ni­tær si­tu­a­tion som på Les­bos, hvor fl ygt­nin­ge va­der i land og må gå 60 km, før de når en lejr. Hvor­for skal Hen­ri­et­te Lar­sen hol­de af at se den vir­ke­lig­hed i øj­ne­ne, når re­sten af Eu­ro­pa ik­ke har lyst til det? jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.