Ja, ar­bejds­plad­ser­ne skal tilbage

BT - - DEBAT - KAA­RE DYBVAD ( S)

For­fat­ter til ’ Ud­kantsmyten’

HVIS VI PÅ lang sigt af­vik­ler provin­sen, må vi ba­re væ­re klar over, at det be­ty­der dår­li­ge­re vel­færd og dår­li­ge­re løn. De om­rå­der, hvor fær­re­st un­ge får en kom­pe­ten­ce­gi­ven­de ud­dan­nel­se, er i København og Fre­de­riks­berg. Der, hvor fl est un­ge får en ung­doms­ud­dan­nel­se, er i Ve­stjyl­land, Ring­kø­bing, Lemvig og Var­de. Hvis vi af­vik­ler mu­lig­he­den for at bo i he­le lan­det, må vi og­så af­fi nde os med, at langt fær­re un­ge får en kom­pe­ten­ce­gi­ven­de ud­dan­nel­se. På lang sigt er det et mil­li­ards­tort tab for det dan­ske sam­fund. Langt de fl este af vo­res pro­duk­tions­ar­bejds­plad­ser lig­ger og­så i provin­sen. Hvis man af­vik­ler mu­lig­he­den for, at de kan ha­ve me­d­ar­bej­de­re, der bor lo­kalt og sik­rer kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft , må vi og­så vin­ke far­vel til me­get af den eks­port, vi har. Des­u­den vi­ser det sig og­så, at stor­by­kom­mu­ner­ne er de dår­lig­ste til at hånd­te­re in­te­gra­tion. De bed­ste er ude på lan­det. Så der er en lang ræk­ke sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af ud­vik­lin­gen.

DET BED­STE MOD­SVAR mod aff olk-

nin­gen er at de­cen­tra­li­se­re ar­bejds­plad­ser og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. De ar­bejds­plad­ser, som er fl yt­tet til København de sid­ste ti år, kan man be­gynd­te med at fl yt­te tilbage.

VI SKAL OG­SÅ ha­ve spredt vo­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner ud. Der er kom­met dob­belt så man­ge stu­de­ren­de på uni­ver­si­te­ter­ne de sid­ste ti år, og de stu­de­ren­de fl yt­ter til København for at stu­de­re. Men vi har in­tet gjort for at sik­re, at den ar­bejds­kraft , de en­der med at ud­gø­re, og­så bli­ver til­gæn­ge­lig i provin­sen, som man gør i Sve­ri­ge og Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.