RE­GE­RINGS­FØ­REL­SE FO­RE­GÅR I PROSA ’’

Kom­men­tar: DF er ik­ke klar til det gearskift , hvor man for­sva­rer mag­ten

BT - - DEBAT -

Man fø­rer valg­kampag­ne i po­esi. Po­li­tisk le­del­se sker der­i­mod i prosa’. Så­dan ud­tryk­te den tid­li­ge­re gu­ver­nør for New York, de­mo­kra­ten Ma­rio Cuo­mo, en­gang for­skel­len på de to po­li­ti­ske si­tu­a­tio­ner. Po­in­ten er, at po­li­ti­ker­ne i en valg­kampag­ne har det med at ap­pel­le­re til væl­ger­nes fø­lel­ser og ret­fær­dig­heds­sans. Men så, når an­sva­ret mel­der sig, bli­ver man nødt til at fi nde mu­li­ge prak­ti­ske løs­nin­ger på po­li­ti­ske pro­ble­mer og på en må­de, der oft e ik­ke væk­ker den store be­gej­string hos væl­ger­ne. DE PAR­TI­ER, SOM un­der valg­kam­pen hav­de suc­ces med at an­ven­de ’ po­esi’ til at nå væl­ger­ne, var Dansk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet, En­heds­li­sten og Li­be­ral Al­li­an­ce. De hav­de nog­le til­pas kla­re hold­nin­ger til, hvad de vil­le, og det fi k væl­ger­ne til at strøm­me til. Al­le­re­de in­den val­get stod det dog klart, at hver­ken Al­ter­na­ti­vet el­ler En­heds­li­sten skul­le i re­ge­ring. Eft er blå bloks valgsejr fl ir­te­de Li­be­ral Al­li­an­ce med tan­ken om re­ge­rings­del­ta­gel­se, selv om in­ten­tio­ner­ne næp­pe var re­el­le. Val­gets store sej­r­her­re - me­stre­ne i po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion DF - var re­elt det ene­ste blandt ’ po­esi- par­ti­er­ne’, som re­elt kun­ne tæn­kes at gå i re­ge­ring med Ven­stre. Men Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl lod over­ra­sken­de fa­det med re­ge­rings­mag­ten pas­se­re. Ud­sig­ten til at skul­le for­sva­re den ’ po­li­ti­ske prosa’ var ik­ke til­lok­ken­de. SI­DEN HAR DF- FOR­MAN­DEN for­søgt at bil­de si­ne væl­ge­re ind, at man har me­re magt uden for re­ge­rings­kon­to­rer­ne end in­den­for. Man skal nok væ­re DF- par­ti­sol­dat for at kø­be det ar­gu­ment. Det er for de fl este en kends­ger­ning, at man in­gen ste­der har så me­gen po­li­tisk magt som på mi­ni­ster­bæn­ke­ne. Pri­sen for mag­ten er imid­ler­tid, at po­li­tik i hver­da­gen fo­re­går og bli­ver kom­mu­ni­ke­ret i prosa frem for i po­esi. Og det gearskift tur­de DF- for­man­den ik­ke ud­sæt­te sig selv og sit par­ti for. End­nu. En Gal­lup- må­ling 10/ 7 vi­ste, at DFvæl­ger­ne var split­tet ca. midt over i spørgs­må­let, om DF skul­le væ­re gå­et i re­ge­ring. Omvendt vi­ser den før­ste Gal­lup- må­ling eft er val­get, at DF er uæn­dret i væl­gero­p­bak­nin­gen. VEN­STRES KAMPAG­NE FO­RE­GIK over­ord­net i prosa uden po­e­tisk schwung, hvil­ket blev un­der­stre­get af de få kon­kre­te valg­løft er. Et af dem var dog at ned­læg­ge Irak- og Af­gha- ni­stan- kom­mis­sio­nen, hvil­ket så ske­te, hvor­eft er ven­stre­fl øj­en og de­le af pres­sen gik amok i for­ud­si­ge­lig for­ar­gel­se. ET AN­DET V- VALG­LØF­TE, der der­i­mod ik­ke bli­ver holdt, var må­ske me­re ov­re i af­de­lin­gen for ’ po­li­tisk po­esi’. Ven­stre kri­ti­se­re­de heft igt Thor­ning- re­ge­rin­gen for at ad­mi­ni­stre­re eft er EU- lov­giv­ning i ste­det for dansk lov­giv­ning i sa­gen om ud­be­ta­ling af bør­ne­check til EU- bor­ge­re. Den­gang men­te V, at Dan­mark skul­le stå fast på et ’ op­tje­ning sprin­cip’ for bor­ge­re fra an­dre EU- lan­de, så de ik­ke au­to­ma­tisk fi k ud­be­talt dansk bør­ne­check.

Hvis ik­ke EU var enig i det, så måt­te sa­gen gå sin gang ved EUDom­sto­len, Men eft er over­ta­gel­se af re­ge­rings­mag­ten har V måt­tet san­de ( for­ment­lig eft er rå­d­giv­ning fra re­ge­rin­gens ind­sigts­ful­de EU-juri­ster i spørgs­må­let), at sa­gen ik­ke er så li­ge­til.

Nu vil V plud­se­lig nø­jes med at al­li­e­re sig med an­dre EU-lan­de for at få æn­dret reg­ler­ne. Det sker næp­pe fo­re­lø­bigt. Så og­så her gæl­der reg­len om, at valg­kampag­ne nok fo­re­går i po­esi, men re­ge­rings­fø­rel­se sker i prosa.

Og­så her gæl­der reg­len om, at valg­kampag­ne nok fo­re­går i po­esi, men re­ge­rings­fø­rel­se sker i prosa

Jarl Cor­dua, po­li­tisk kom­men­ta­tor, vært på Ra­dio 24syv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.