SÅ­DAN UND­GÅR DU FE­RIE- IND­BRUD OT­TE GO­DE RÅD

Selv­om ind­brud­skri­mi­na­li­te­ten fal­der, lig­ger Dan­mark nr. 2 over mest ind­brud­s­pla­ge­de lan­de i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

Når dan­sker­ne dra­ger på fe­rie i som­mer­hu­set el­ler syd­på, så er det en god idé at varsko na­bo­er­ne. For når hu­se­ne står fe­ri­e­tom­me, har ind­brud­sty­ve­ne det med at ryk­ke ind.

I 2014 blev der an­meldt ca. 70.000 ind­brud i Dan­mark, og selv­om det tal har væ­ret fal­den­de si­den 2009 - hvor tal­let top­pe­de med over 100.000 ind­brud i pri­va­te hjem og virk­som­he­der - så er Dan­mark sta­dig helt i top over eu­ro­pæ­i­ske lan­de med flest ind­brud pr. ind­byg­ger.

I 2013 op­le­ve­de Dan­mark 14 ind­brud pr. 1.000 ind­byg­ge­re - kun over­gå­et af Hol­land, der med 17,2 ind­brud tog den ke­de­li­ge før­ste­plads på li­sten.

» Vi har hel­dig­vis en ud­bredt til­lid til hin­an­den i Dan­mark, men det af­spej­ler sig og­så i den må­de, vi ind­ret­ter vo­res hjem: Vi har bø­ge­hæk­ke og ha­velå­ger, mens man i an­dre lan­de har mu­re og git­ter­por­te. Det gør det nem­me­re at bry­de ind. De po­li­ti­folk, jeg ta­ler med, si­ger enstem­migt, at vi dan­ske­re er enormt dår­li­ge til at sik­re vo­res hjem. Vi har gam­le vin­du­er og dø­re, som er nem­me at bry­de op, « si­ger Li­se Ager­ley, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør hos Alka For­sik­ring.

Alarm

» Po­li­ti­et har de se­ne­ste år gjort en stor ind­sats mod ind­brud­sty­ve­ne, men dan­sker­ne kan og­så selv gø­re me­get, « si­ger hun.

Ind­brud­s­sik­re vin­du­er og dø­re er go­de in­ve­ste­rin­ger, for­tæl­ler Li­se Ager­ley, og der­u­d­over er det en god idé som mini­mum at ha­ve en alarm, der hy­ler ved ind­brud.

» Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at hvis det ta­ger me­re end to et halvt mi­nut at bry­de ind, så vil ty­ven bli­ve stres­set og op­gi­ve sit fore­ha­ven­de, « si­ger Li­se Ager­ley.

Ty­ve af­fo­to­gra­fe­rer hjem

Hos Alka For­sik­ring mær­ker man, at vær­di­en af ty­ve­koster­ne er ste­get gen­nem de se­ne­re år.

Det skyl­des, at ind­brud­sty­ve­ne er be­gyndt at gå må­l­ret­tet ef­ter be­stem­te ty­ve­ko­ster.

» De or­ga­ni­se­re­de ind­brud­sty­ve går ef­ter be­stil­te va­rer som dy­re de­sig­ner­møb­ler og elek­tro­nik. Ty­ve­ne kig­ger med i bo­ligan­non­cer og ud­ser sig, hvil­ke ty­ve­ko­ster de skal ha­ve med. Vi har og­så set ek­semp­ler på, at der fl­o­re­rer fo­tos af pri­va­te hjem på be­stem­te hjem­mesi­der. Sim­pelt­hen som en slags ud­stil­lings­ka­ta­log over, hvad an­dre så kan kø­be af ty­ve­ko­ster fra hu­set, « si­ger Li­se Ager­ley.

Det fungerer ved, at ty­ve­ne bry­der ind og af­fo­to­gra­fe­rer hjem­met, hvor­ef­ter bil­le­der­ne læg­ges på net­tet. Når ty­ve­ne ved, hvad de kan få af­sat, bry­der de ind igen.

» Jeg har op­le­vet en kun­de, der var på fe­rie i Prag, som op­da­ge­de billeder af sit hjem i en de­sig­ner­bu­tik. Det er me­get udspe­ku­le­ret, « si­ger Li­se Ager­ley.

Ind­brud­sty­ve­ne har det og­så med at ven­de tilbage til de sam­me hu­se. » Får du først stjå­let di­ne de­sig­ner­møb­ler, så vil ty­ve­ne kig­ge for­bi igen for at se, om de er ble­vet er­stat­tet. Der til­by­der vi f. eks. at sæt­te chip i møb­ler­ne, så vi kan spo­re dem. Men man kan og­så mær­ke si­ne vær­di­er med dna- spray, « si­ger Li­se Ager­ley.

Mens Dan­mark er helt i top på ind­brud­s­li­sten, er vo­res sven­ske na­bo­er væ­sent­lig læn­ge­re ne­de på li­sten. I Sve­ri­ge op­le­ve­de de i 2013 kun 8,9 ind­brud pr. 1000 ind­byg­ge­re. Det skyl­des iføl­ge Li­se Ager­ley, at en or­ga­ni­se­ret na­bo­hjælp har gjort en kæm­pe for­skel.

» Det skal vi bli­ve me­get bed­re til i Dan­mark. Det, at der er liv om­kring hu­set, er enormt vig­tigt - lad lidt va­ske­tøj hæn­ge, in­den man ta­ger på fe­rie, få na­bo­en til at par­ke­re i din ind­kør­sel, lad na­bo­en kom­me skrald i skral­des­pan­den og flyt­te rundt på ha­ve­møb­ler­ne, så de ik­ke står på sam­me må­de gen­nem to uger, « si­ger Li­se Ager­ley.

Ak­tiv na­bo­hjælp kan fore­byg­ge op mod hvert fjer­de ind­brud, vi­ser un­der­sø­gel­ser fra Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd. 1: Sørg for at al­le vin­du­er er luk­ke­de og sik­re­de - f. eks. med has­per.

2: Hvis din lås er gam­mel, så få en ny, der sik­re­re.

3: Ty­ve­ne ud­ser sig hu­se, hvor der er go­de flugt­mu­lig­he­der. Der­for er det en god idé at få lås på in­der­si­den af yder­dø­re­ne.

4: Installér tænd/ sluk- ure til ly­se­ne i bo­li­gen.

5: For­tæl al­tid na­bo­er­ne, at du er bort­rejst. Brug evt. ap­pen Na­bo­hjælp.

6: Få na­bo­en til at hol­de øje med dit hus - få dem til at par­ke­re i ind­kørs­len, slå græs­set og tøm­me po­st­kas­sen.

7: Lås ha­ve­red­ska­ber og an­det værk­tøj for­svar­ligt in­de.

8: Husk at ty­ven kan kig­ge med på Fa­ce­book.

I 2014 blev der an­meldt ca. 70.000 ind­brud i Dan­mark, men ri­si­ko­en for ubud­ne gæ­ster er væ­sent­ligt hø­je­re i kø­ben­havn­ske for­stadskom­mu­ner end i Nord- og Ve­stjyl­land. Fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.