’ Vi er et op­lagt mål for ty­ve­ne’

BT - - NYHEDER -

Der er stor for­skel på, hvor i lan­det ind­brud­sty­ve­ne slår til. I de tyndt be­fol­ke­de kom­mu­ner i Nord- og Ve­stjyl­land er der langt mel­lem de ubud­ne gæ­ster, men kø-

ben­havn­ske for­stæ­der er hårdt pla­get af ind­brud. Det vi­ser et gen­nem­snit af ind­brud­stal­le­ne i pri­va­te hjem fra 2007- 2014, som Ber­ling­s­ke har ud­reg­net.

Gentofte Kom­mu­ne ind­ta- ger en sy­ven­de­plads gen­nem åre­ne, og i 2014 var kom­mu­nen i top- 3 over ind­brud i pri­va­te hjem.

Dan­marks ri­ge­ste

» Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi er en Dan­marks ri­ge­ste kom­mu­ner, og det be­ty­der selv­føl­ge­lig og­så, at vi er et op­lagt mål for ind­brud­sty­ve­ne, « si­ger Mor­ten Gjøl, næst­for­mand for Gentofte Sogn Grun­de­jer­for­e­ning.

Gr u nde­jer f or e ni ngen holdt for et par år si­den et me- get vel­be­søgt se­mi­nar, hvor po­li­ti og alarm­fir­ma rå­d­gav bor­ger­ne mod ind­brud.

» Si­den da har jeg be­mær­ket, at der er kom­met fle­re ty­ve­ri­a­lar­mer op rundt om­kring. Men jeg tror fak­tisk ik­ke, at folk er klar over, hvor ef­fek­tiv na­bo­hjælp er som skræm­me­mid­del mod ind­brud­sty­ve. Der­for har vi i be­sty­rel­sen talt om, at vi snart skal ha­ve et nyt ar­ran­ge­ment om na­bo­hjælp, « si­ger Mor­ten Gjøl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.