Det tje­ner din fag­boss

Der er ble­vet fær­re til at be­ta­le for­mæn­de­nes løn, men al­li­ge­vel er de ste­get si­den 2010

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk Kri­sti­an Thor Jakob­sen

En for­mands løn kan så­le­des ind­gå i den sam­le­de over­vej­el­se om, hvor­vidt man vil mel­de sig ud

Mens med­lem­mer­ne si­ver bort fra fag­for­e­nin­ger­ne, ry­ger der me­re ind på løn­kon­to­en til de­res for­mænd. Det er vir­ke­lig­he­den for en ræk­ke fag­bos­ser, der si­den 2010 har op­le­vet mar­kant med­lem­stil­ba­ge­gang. Det vi­ser BTs gen­nem­gang af ud­valg­te fag­for­bunds øko­no­mi og med­lem­stal.

BT har bedt en ræk­ke for­bund om at op­ly­se for­mæn­de­nes og næst­for­mæn­de­nes løn, pen­sion og til­læg fra 2010 til 2015. I den­ne pe­ri­o­de har de tra­di­tio­nel­le for­bund mi­stet med­lem­mer i ho­be­tal.

Løn- gen­nem­gan­gen vi­ser, at ek­sem­pel­vis HK- for­man­den Kim Si­mon­sens sam­le­de løn in­klu­siv til­læg er hop­pet med 88.001,16 kr. fra 2010 til 2015, mens med­lem­stal­let, iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik, er fal­det med 108.613 med­lem­mer fra 2010 til 2014.

For­bun­de­ne må ’ spør­ge sig selv, om man sta­dig skal ha­ve den sam­me løn­struk­tur’, me­ner ar­bejds­mar­keds­for­sker og pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet, Bent Gre­ve.

» Man bør selv­føl­ge­lig over­ve­je, om man ik­ke skal la­ve fle­re fu­sio­ner med fær­re le­de­re og fær­re hø­je løn­nin­ger. Det er den vej, man nor­malt vil gå i virk­som­he­der, og det bør fag­be­væ­gel­sen og­så over­ve­je. Når vi har fær­re med­lem­mer, så må vi ha­ve fær­re se­kre­ta­ri­a­ter og fær­re le­de­re, for så er der ik­ke brug for li­ge­så man­ge til at gø­re det ar­bej­det, « si­ger Bent Gre­ve.

Svært ved at se for­de­le­ne

I HK, hvor for­mand Kim Si­mon­sen er ste­get 88.001,16 kro­ner, for­kla­rer man løn­hop­pet med, at løn­nen ’ re­gu­le­res ef­ter for­bru­ger­pri­sin­dek­set,’ og at ’ det har væ­ret prak­sis si­den 2009.’

For­mæn­de­nes stig­nin­ger lig­ger fak­tisk i tråd med det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked, be­mær­ker ar­bejds­mar­keds­for­sker Bent Gre­ve. Her er løn­nen for virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner ste­get 7,2 pro­cent fra før­ste kvar­tal 2010 til før­ste kvar­tal 2015, men for­di for­mæn­de­ne i for­vej­en lig­ger højt, ud­mønt­er den pro­cent­vi­se stig­ning sig i store gevinster i kro­ner og øre.

Fær­re or­ga­ni­sa­tio­ner

» I kro­ner er det for­holds­vis store stig­nin­ger, men kig­ger man på den pro­cent­vi­se stig­ning, så lig­ger det i tråd med det øv­ri­ge ar­bejds­mar­ked, « for­kla­rer Bent Gre­ve.

Men så­dan­ne løn­stig­nin­ger bli­ver af med­lem­mer­ne ve­jet op imod, om den på­gæl­den­de or­ga­ni­sa­tion har le­ve­ret på et til­freds­stil­len­de ni­veau i for­hold til at sik­re med­lem­mer­nes ar­bejds­mar­keds­vil­kår, vur­de­rer Kra­kas forsk­nings­chef.

» En for­mands løn kan så­le­des ind­gå i den sam­le­de over­vej­el­se, om hvor­vidt man vil mel­de sig ud. Omvendt vil an­dre fak­to­rer, så­som hvil­ke ret­tig­he­der man op­når ved med­lem­skab, i sid­ste en­de for­ment­lig ve­je tun­gest, « si­ger Kri­sti­an Thor Jakob­sen.

Svig­ten­de med­lem­mer be­ty­der, at vi i frem­ti­den vil få fær­re fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark og der­med fær­re lønt­un­ge for­mænd, vur­de­rer ar­bejds­mar­keds­for­ske­ren, der til­fø­jer

» Man skal ha­ve ind­fly­del­se og i er­ken­del­se af det, så må man og­så ha­ve stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner, og der­med bru­ge fær­re pen­ge på ad­mi­ni­stra­tion og le­del­se. Jeg tror, vi får væ­sent­lig fær­re fag­for­e­nin­ger, for­di det og­så er en må­de at få fær­re for­mænd, slan­ke­re se­kre­ta­ri­a­ter og min­dre lønud­gif­ter på i frem­ti­den. « I 2014 of­fent­lig­gjor­de tæn­ket­an­ken Kra­ka en un­der­sø­gel­se, der vi­ser, at for­bun­de­ne gen­nem de se­ne­ste ti år har mi­stet i alt 280.000 med­lem­mer, og forsk­nings­chef Kri­sti­an Thor Jakob­sen vur­de­rer, at ten­den­sen fort­sæt­ter. Han for­kla­rer, at en af grun­de­ne til, at dan­ske­re i sti­gen­de grad ven­der fag­for­e­nin­gen ryg­gen, er, at man­ge har svært ved at se, hvad de får ud af det.

» I gam­le da­ge var det må­ske me­re ty­de­ligt for det en­kel­te med­lem, « si­ger han.

Selv om der bli­ver fær­re til at be­ta­le for­mæn­de­nes løn, vi­ser BTs gen­nem­gang, at de fort­sæt­ter med at sti­ge.

FAG­FOR­E­NIN­GER­NE HAR BLØDT MED­LEM­MER I FI­RE ÅR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.