’’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Claus Bo­e­sen Sus­an­ne Lyngsø, løn­ud­val­get

Stig­ning: 45.565,23 ( 5,2 pct.)

Sam­let løn­pak­ke Jens- Olav Pe­der­sen, næst­for­mand: 2010: 796.420,83 2015: 844.834,16

Stig­ning: 48.413,33 ( 6,1 pct.)

Sam­let løn­pak­ke Jan Jen­sen, næst­for­mand: 2010: 805.407,03 2015: 858.535,62 For­man­den for ho­ved­be­sty­rel­sens løn­ud­valg, Sus­an­ne Lyngsø, for­kla­rer den se­ne­ste stig­ning med, at der ik­ke har væ­ret no­gen ’ re­el løn­ud­vik­ling’ si­den 2003 ud­over ‘ al­min­de­lig re­gu­le­ring.’ In­klu­siv: le­del­ses­til­læg, mø­de- rej

» Vi gi­ver den, for­di vi sy­nes, de Sid­ste år be­slut­te­de re­præ­sen­se­tid- til­læg ind­til 2014 og job­til­læg

gør det godt, for­di det sam­men­tant­ska­bet så­le­des at la­de løn­nen fra 2015. Fri bil, svin­ger 5.000- 7.000

lig­ne­ligt med an­dre fag­for­bund sti­ge et halvt lønt­rin. Sva­ren­de til 2010- 2015, der­for sat til 6.000 kr.

er ri­me­ligt, og for­di der ik­ke hav­de en løn­stig­ning på 45.055,08 kr. årFritvalgs­pro­cent på 1,25- 1,55 pct. til In­klu­siv: Pen­sions­ord­ning på 16,8

ligt.pct. frem til 2012, der­ef­ter 17,7 pct. væ­ret løn­ud­vik­ling si­den 2003, « ud­be­ta­ling, fe­rie el­ler pen­sion. Fe­rie

si­ger Sus­an­ne Lyngsø. Kan du for­stå, hvis der sid­der til­læg på 2 pct. samt pen­sions­ord­ning Fe­ri­e­til­læg på 4 pct.

I har haft nog­le svæ­re over­nog­le med­lem­mer der­u­de, som på 10 pct. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe enskomst­for­hand­lin­ger i 2011 og un­drer sig over, at de­res med­lems2013, ser det så ik­ke mær­ke­ligt ud, kro­ner går til løn­stig­nin­ger på næat je­res for­mænd i sam­me pe­ri­o­de sten ti pro­cent? sti­ger så kraf­tigt? » Det gør der helt sik­kert, men

» Det er klart, at det godt kan de ken­der ty­pisk hel­ler ik­ke for­se mær­ke­ligt ud, når man kig­ger hi­sto­ri­en. Det her be­ty­der ik­ke, at på den pe­ri­o­de, I gør, men vo­res al­le med­lem­mer sy­nes, det er en tids­ho­ri­sont går tilbage til 2003. god idé, men et fler­tal i re­præ­senVi har snak­ket om det her i fle­re tant­ska­bet men­te, at det var det, år og har sid­det med li­ge præ­cis og re­præ­sen­tan­ter­ne er med­lem­de ar­gu­men­ter, du kom­mer med, mer og valgt af an­dre med­lemog sagt, at så læn­ge vi ik­ke kun­ne mer, « si­ger Sus­an­ne Lyngsø. hi­ve me­re hjem til med­lem­mer- ksv + ufjo

Det her be­ty­der ik­ke, at al­le med­lem­mer sy­nes, det er en god idé

Stig­ning: 53.128,59 ( 6,6 pct.)

Stig­ning: 85.254,82 ( 10,7 pct.)

Sam­let løn­pak­ke Ni­els Chri­sti­an Barkholt ( si­den 2012), næst­for­mand: 2010: 639.475,65 2015: 714.032,74

Stig­ning: 74.557,09 ( 11,7 pct.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.