Bill Cosby til­står ... næ­sten

Nye rets­ud­skrif­ter ka­ster et gu­stent lys over den før så el­ske­de tv- le­gen­de

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Han gav dem stær­ke be­ro­li­gen­de pil­ler. For at få sex in­vi­te­re­de han dem hjem til luksus­vil­la­en – of­fi­ci­elt for at gi­ve kvin­der­ne go­de kar­ri­e­re­råd. Og mindst én gang ’ glem­te’ han at spør­ge om lov til sex, før kvin­den var godt og grun­digt om­tå­get. Men er Bill Cosby voldtægts­mand? Det spørgs­mål er det i den lange en­de op til ad­vo­ka­ter­ne og en dom­mer at be­sva­re.

Nat­ten til i går of­fent­lig­gjor­de myn­dig­he­der­ne i den ame­ri­kan­ske stat Penn­sylva­nia en godt 1.000 si­ders af­skrift fra en fi­re da­ge lang af­hø­ring i 2005 og 2006. Og selv­om Bill Cosby, der i 1980er­ne og 90er­ne var én af ver­dens mest magt­ful­de og ri­ge­ste show­biz- per­so­ner, ik­ke di­rek­te in­drøm­mer, at han voldt­og el­ler ud­nyt­te­de nog­le af si­ne man­ge kvin­de­li­ge be­kendt­ska­ber seksu­elt, så kom­mer han fa­re­tru­en­de tæt på.

Så­le­des af­slø­rer den i dag 78-åri­ge ko­mi­ker, der fik sit ver­dens­gen­nem­brud med tv- se­ri­en ’ The Cosby Show’, hvor han spil­le­de vel­ha­ven­de fa­mi­lie­far og kirurg på Man­hat­tan, at han of­te gav si­ne el­ske­rin­der den stær­ke an­ti- al­ler­gi me­di­cin Be­nadryl, der og­så vir­ker let be­dø­ven­de.

Samtyk­ke el­ler ej

Og Cosby in­drøm­mer og­så, at han ved at ’ op­fin­de’ en ryg­li­del­se fik mindst syv re­cep­ter på de be­ty­de­ligt stær­ke­re be­ro­li­gen­de pil­ler Qu­aa­lu­des.

Cosby for­tæl­ler un­der af­hø­rin­gen, at han an­skaf­fe­de den­ne me­din­cin med det ene for­mål at gi­ve den til frem­ti­di­ge el­ske­rin­der - Han kal­der det ’ da­ti­dens par­ty­d­rug’.

Men un­der af­hø­rin­gen af­slø­rer den ver­dens­be­røm­te ko­mi­ker kun én navn­gi­ven si­tu­a­tion, hvor han brug­te pil­ler­ne til det for­mål.

Så­le­des mød­te Bill Cosby i 1976 den 20- åri­ge The­re­se Se­rig­ne­se på et luksus­ho­tel i Las Ve­gas.

Iføl­ge Cosby var Se­rig­ne­se godt klar over, at hun fik pil­ler­ne. Men når ad­vo­ka­ten un­der af­hø­rin­gen i 2005 spør­ger: ’ Vur­de­rer de, at Mrs. Se­rig­ne­se på det tids­punkt var i stand til at gi­ve sit samtyk­ke til sex?’

Til det sva­rer Cosby, iføl­ge ud­skrif­ten, af­dæm­pet:

’ Det ved jeg ik­ke’.

Sagsøgt af ba­sket­bal­l­træ­ner

Af­hø­rin­ger­ne i 2005 og 2006 kom, ef­ter at Bill Cosby var ble­vet sagsøgt af den den­gang 32- åri­ge An­drea Con­stand, som Cosby mød­te på Phila­delp­hi­as Temp­le Uni­ver­si­ty, hvor hun ar­bej­de­de som ba­sket­bal­l­træ­ner.

De to hav­de væ­ret ven­ner med dét, Cosby kal­der ’ ero­ti­ske un­der­to­ner’, i fem år. Men un­der et mø­de i 2005 gik Cosby iføl­ge Con­stand for vidt.

Og iføl­ge de net­op of­fent­lig­gjor­te do­ku­men­ter for­løb af­te­nen så­le­des:

Over mid­dag gav Bill Cosby An­drea Con­stand go­de råd med hen­blik på en even­tu­el ny kar­ri­e­re.

Hun vir­ke­de op­rørt. Og Cosby til­bød hen­de tre ’ blå pil­ler’.

An­drea tog al­le tre pil­ler, og snart føl­te hun sig ’ svim­mel og svag’.

An­drea Con­stand våg­ne­de op klok­ken fi­re om mor­ge­nen. Cosby var da iført ba­de­kå­be. An­drea Con­stands tøj var spredt over det he­le. Og hun føl­te sig an­gi­ve­ligt øm om­kring bryster­ne og imel­lem be­ne­ne.

Mang­len­de be­vi­ser

Der blev iføl­ge po­li­ti­et i Phila­delp­hia ik­ke rejst an­kla­ge imod Bill Cosby. Be­vi­ser­ne var an­gi­ve­ligt ik­ke stær­ke nok. Og det var først un­der den føl­gen­de pri­va­te er­stat­nings­sag, at af­hø­rin­gen af ko­mi­ke­ren fandt sted.

Sa­gen blev af­slut­tet med en hem­me­lig­holdt er­stat­ning til An­drea Con­stand – uden no­gen form for of­fi­ci­el til­stå­el­se.

Først nat­ten til i går blev pri­vatsa­gens ak­ter så­le­des of­fent­lig­gjort.

Og de­tal­jer­ne ved­rø­ren­de An­drea Con­stand og The­re­se Se­rig­ne­se er ik­ke de ene­ste Cosby- pin­lig­he­der, der nu er af­slø­ret.

Så­le­des for­tæl­ler en jour­na­list fra avi­sen New York Ti­mes, der som det ene­ste me­die har lyt­tet til op­ta­gel­ser­ne fra af­hø­rin­gen, at Bill Cosby ly­der skif­te­vis: ned­la­den­de, ar­ro­gant, ir­ri­te­ret, over­bæ­ren­de og til ti­der li­ge­frem pra­len­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.