OP­DAG SY­GE LUN­GER I TI­DE

Har du haft dår­li­ge lun­ger som barn og ung, er din ri­si­ko for at få kol fi­re gan­ge stør­re end nor­malt. Det vi­ser ny forsk­ning

BT - - SUNDHED - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

Har du al­tid haft lidt svært ved at føl­ge med på fod­bold­ba­nen? Har du dø­jet med lun­ge­be­tæn­del­se man­ge gan­ge? El­ler er du for tid­ligt født? Så kan det væ­re en god idé at ta­ge til læ­gen og få tjek­ket lun­ger­ne. Og­så selv om du er ung og el­lers fø­ler dig sund og rask.

For selv om du må­ske ik­ke en­gang har run­det 30 år end­nu, kan en ned­sat lun­ge­funk­tion væ­re tegn på, at du er ek­stra ud­sat for at få den fryg­te­de lun­ge­syg­dom kol se­ne­re i li­vet.

Det vi­ser ny forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor man har fulgt en stør­re grup­pe per­so­ner gen­nem man­ge år. Ri­si­ko­en for at få kol var nem­lig he­le fi­re gan­ge stør­re hos per­so­ner, der ry­ger, og som al­le­re­de i 20- 30- års al­de­ren hav­de dår­li­ge lun­ger, sam­men­lig­net med ry­ge­re på sam­me al­der, der hav­de nor­mal lun­ge­funk­tion.

Pro­fes­sor i lun­ge­syg­dom­me ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Pe­ter Lange, der sam­men med fle­re kol­le­ga­er står bag un­der­sø­gel­sen, kal­der re­sul­ta­tet for vig­tigt:

» Vi har fun­det ud af, at ned­sat lun­ge­funk­tion al­le­re­de i ung­dom­men er en vig­tig ri­si­ko­fak­tor for at ud­vik­le KOL se­ne­re i li­vet. Så nu må vi ar­bej­de på at fin­de ud af, hvor­for nog­le men­ne­sker har dår­lig lun­ge­funk­tion al­le­re­de i ung­dom­men og se, hvad man kan gø­re for at få lun­ge­funk­tio­nen så op­ti­mal som mu­lig i de tid­li­ge år, « si­ger han.

Svæk­ke­de lun­ger

Iføl­ge Pe­ter Lange kan f. eks. man­ge lun­ge­be­tæn­del­ser og til­fæl­de af bron­ki­tis i barndommen væ­re tegn på svæk­ke­de lun­ger, li­ge­som børn, der er født for tid­ligt, og børn med svær ast­ma og­så of­te har en rin­ge­re lun­ge­funk­tion.

» Un­der­sø­gel­sen vi­ser, at når man i frem­ti­den skal for­ske i kol, så skal man og­så kig­ge på barndommen og op­væk­sten, på må­ske ast­ma og in­fek­tio­ner i lun­ger­ne. Al­le de ting bi­dra­ger til, at man se­ne­re i li­vet kan bli­ve syg, si­ger Pe­ter Lange. Han un­der­stre­ger dog, at det uan­set ens lun­ge­kva­li­tet fort­sat er ryg­ning, der er den stør­ste år­sag til, at op mod 430.000 dan­ske­re li­der af kol. Det an­slås dog, at om­kring halv­de­len af de 430.000 le­ver med syg­dom­men uden at vi­de det.

Hvis man vil und­gå kol, er det vig­tig­ste råd, iføl­ge Pe­ter Lange, der­for at und­la­de el­ler hol­de op med at ry­ge. Men der­u­d­over er det vig­tigt at ken­de sin lun­ge­funk­tion som ung, så man kan ta­ge si­ne for­holds­reg­ler - her­un­der at stop­pe med ryg­ning og der­u­d­over at få even­tu­el ast­ma be­hand­let op­ti­malt.

» Kend din lun­ge­funk­tion, når du er 20- 30 år. Gå til læ­gen og få den må­lt ved hjælp af en pu­ste­prø­ve « , ly­der rå­det fra pro­fes­soren.

’’

At det er vig­tigt at sæt­te tid­ligt ind for at op­ti­me­re lun­ge­kva­li­te­ten, pe­ger ny, end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort forsk­ning fra Dansk Bør­ne­Ast­ma Cen­ter Cop­sac og­så på. Iføl­ge pro­fes­sor og over­læ­ge i bør­ne­syg­dom­me Hans Bis­gaard vi­ser de nye resultater nem­lig, at dår­lig lun­ge­kva­li­tet er no­get, man fø­des med.

» Vo­res un­der­sø­gel­se ty­der på, at den re­du­ce­re­de lun­ge­funk­tion, man fin­der hos i hvert fald ast­ma­pa­tien­ter, er med­født, det vil si­ge, at det skyl­des ge­ner. Den ene­ste mil­jø­fak­tor vi ken­der, der for­vær­rer lun­ge­funk­tio­nen, er to­bak, « si­ger Hans Bis­gaard.

Hos Dansk Lun­ge­for­e­ning hå­ber di­rek­tør An­ne Brandt, at der med den nye forsk­ning nu sæt­tes fo­kus på lun­ger­ne hos børn og un­ge.

» Vi skal ta­ge lun­ger­ne me­re al­vor­ligt, end vi har gjort i en del år. Der er rig­tig man­ge børn i en­hver sko­le­klas­se, der har ast­ma, som der ik­ke er ble­vet ta­get hånd om, si­ger hun og til­fø­jer:

» Vi skal sæt­te alt ind nu for at gi­ve de her unger de bed­ste lun­ger.

Kend din lun­ge­funk­tion, når du er 20- 30 år. Gå til læ­gen og få den må­lt ved hjælp af en pu­ste­prø­ve Pro­fes­sor Pe­ter Lange

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.