Guide: Så­dan op da­ger du sy­ge lun­ger

BT - - SUNDHED -

Ho­ste

Ho­ster du me­get, f. eks. når du gri­ner el­ler græder, så kan det væ­re tegn på, at din lun­ge­ka­pa­ci­tet ik­ke er op­ti­mal

Ån­de­nød

Be­svær ved an­stren­gel­se

Er du al­tid den før­ste til at træk­ke dig fra idræt på ar­bej­det el­ler i sko- len? Det kan væ­re et tegn på dår­lig lun­ge­funk­tion

Står al­tid på mål

Un­drer du dig over, hvor­for din søn el­ler dat­ter ik­ke kan føl­ge med de an­dre på fod­bold­ba­nen og al­tid væl­ger at stå på mål? Iføl­ge eks­per­ter kan det væ­re et tegn på ned­sat lun­ge­funk­tion el­ler ast­ma.

Man­ge lun­ge­in­fek­tio­ner i barndommen

Har du lidt me­get af bron­ki­tis og/ el­ler lun­ge­be­tæn­del­se i barndommen, kan det væ­re et tegn på sva­ge lun­ger. Iføl­ge den ny­e­ste forsk­ning ty­der det på, at per­so­ner, der er født med sva­ge lun­ger, er me­re dis­po­ne-

re­de for lun­ge­in­fek­tio­ner og se­ne­re i li­vet kol.

Barn vil al­tid bæ­res

Hvis du tit i bør­ne­ha­ven op­le­ver, at dit barn vil bæ­res me­get, når de ta­ger på sko­v­tur, be­hø­ver det ik­ke at væ­re for­di, dit barn er dovent. Børn, der kan gå, men som vil bæ­res me­get, kan og­så væ­re tegn på, at lun­ger­ne ik­ke fungerer op­ti­malt.

For tid­ligt fød­te børn

Børn, der er for tid­ligt fød­te, har of­te for­rin­get lun­ge­kva­li­tet, da lun­ger­ne ik­ke er fuldt ud­vik­let ved føds­len.

Slim el­ler hyp­pi­ge for­kø­lel­ser

Har du me­get slim el­ler hyp­pi­ge for­kø­lel­ser, som går ned i bry­stet, kan det og­så væ­re et tegn på, at di­ne lun­ger ik­ke har det for godt,

Hvæ­sen­de el­ler pi­ben­de vej­rtræk­ning

Re­a­ge­rer på par­fu­me og røg

Får du svært ved at træk­ke vej­ret, når du f. eks. er i et rum med en, der bru­ger me­get par­fu­me? El­ler bli­ver din vej­rtræk­ning ir­ri­te­ret af me­get røg? Så vil det og­så væ­re en god idé at få un­der­søgt din lun­ge­funk­tion. Det er nem­lig tegn på ast­ma.

Hyp­pi­ge for­kø­lel­ser og in­fek­tio­ner kan væ­re tegn på svæk­ke­de lun­ger Er det hårdt at ta­ge trap­pen op til kan­ti­nen? El­ler un­drer du dig over, hvor­for du pu­ster så me­get på cyk­len hver mor­gen, selv om du cyk­ler hver dag? Du be­hø­ver ik­ke at væ­re i dår­lig form. Ån­de­nød kan væ­re tegn på dår­lig lun­ge­funk­tion.

Er din vej­rtræk­ning hvæ­sen­de el­ler pi­ben­de, når du an­stren­ger dig el­ler ved f. eks. vej­rskift, kan det ty­de på, at du har ast­ma. Gå til læ­gen, hvis din vej­rtræk­ning be­svæ­res af par­fu­me.

Vil dit barn bæ­res me­get, har det må­ske sva­ge lun­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.