USA

BT - - NYHEDER -

Et af de re­pu­bli­kan­ske bud på en kom­men­de præ­si­dent­kan­di­dat, Do­nald Trump, har igen cho­ke­ret ame­ri­ka­ner­ne med si­ne kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser. Un­der en kon­fe­ren­ce i Iowa sat­te Do­nald Trump spørgs­måls­tegn ved, om hans par­ti­fæl­le og ame­ri­kan­ske se­na­tor Jo­hn McCain, som har væ­ret krigs­fan­ge i Nord­viet­nam un­der Viet­nam- kri­gen, kun bli­ver be­trag­tet som krigs­helt, for­di han blev ta­get til fan­ge. » Han er ik­ke en krigs­helt, « sag­de Trump, da kon­fe­ren­cens vært, Frank Luntz, brug­te ud­tryk­ket til at be­skri­ve McCain. » Han var en krigs­helt, for­di han blev ta­get til fan­ge. Jeg kan li­de folk, der ik­ke blev ta­get til fan­ge, « lød det vi­de­re fra Trump. Do­nald Trump kri­ti­se­re­de sam­ti­dig McCains ar­bej­de i Se­na­tet og kald­te ham en ’ ta­ber’, for­di han tab­te præ­si­dentval­get i 2008 til den de­mo­kra­ti­ske præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.