GRÆKEN­LAND

BT - - NYHEDER -

De græ­ske ban­ker for­ven­ter lange kø­er mandag mor­gen, når dø­re­ne til lan­dets ban­ker eft er tre uger med lå­ste dø­re igen åb­nes for kun­der, der hungrer eft er kol­de kon­tan­ter. Så­dan ly­der mel­din­gen fra fl ere græ­ske bank­di­rek­tø­rer søn­dag aft en. » Når ban­ker­ne åb­ner igen, så lad os al­le hjæl­pe vo­res øko­no­mi. Vi skal ta­ge vo­res kon­tan­ter op af vo­res lom­mer og ud af madras­ser­ne der­hjem­me, hvor de al­li­ge­vel ik­ke er i sik­ker­hed, og sæt­te dem i ban­ken igen. Det vil sty rke lik­vi­di­te­ten i vo­res øko­no­mi, « ly­der en op­for­dring fra Louka Kat­se­li, for­mand for for­e­nin­gen for de græ­ske ban­ker. Men selv­om græker­ne igen bli­ver budt vel­kom­men in­den­for i ban­ker­ne, vil der sta­dig væ­re et mak­si­mum for, hvor me­get de kan hæ­ve. Det be­løb for- bli­ver på 60 eu­ro om da­gen iføl­ge et re­ge­rings­de­kret ud­sendt lør­dag. Til gen­gæld vil det væ­re mu­ligt at hæ­ve fl ere eu­ro på én gang, hvis man ik­ke har hæ­vet de fo­re­gå­en­de da­ge, står der i de­kre­tet. Mandag mor­gen by­der dog og­så på me­re ne­ga­ti­ve for­an­drin­ger for græker­ne. De kan nem­lig se frem til dy­re­re bøff er på re­stau­ran- ter­ne og hø­je­re bil­let­pri­ser i den off ent­li­ge trans­port som føl­ge af nye skat­ter. Det he­le hæn­ger sam­men med den aft ale, der blev ind­gå­et mel­lem eu­ro­lan­de­ne, Græken­land og de in­ter­na­tio­na­le kre­di­to­rer, som hol­der hån­den un­der Græken­lands øko­no­mi, men til gen­gæld kræ­ver øko­no­mi­ske re­for­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.