Had i ga­den

Op­he­det de­mon­stra­tion for at be­va­re for­hadt fl ag

BT - - NYHEDER - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

Det har bragt sin­de­ne i kog, at del­stats­re­ge­rin­gen i ame­ri­kan­ske South Ca­ro­li­na har be­slut­tet sig for at pil­le syd­stats­fl aget ned fra re­ge­rings­byg­nin­gen i ho­ved­sta­den Co­lum­bia. Nat­ten til søn­dag dansk tid var med­lem­mer af den ra­ci­sti­ske grup­pe Loy­al Whi­te Knights of Ku Klux Klan trop­pet op på trap­pen til re­ge­rings­byg­nin­gen for at de­mon­stre­re mod be­slut­nin­gen.

Sam­ti­dig fandt en mod­de­mon­stra­tion sted med del­ta­gel­se af med­lem­mer af New Bla­ck Pant­her Par­ty, der er en ek­strem or­ga­ni­sa­tion, der kæm­per for sor­tes ret­tig­he­der.

Del­stats­re­ge­rin­gen i South Ca­ro­li­na be­slut­te­de den 10. juli at pil­le syd­stats­fl aget ned fra re­ge­rings­byg­nin­gen. Be­slut­nin­gen kom, eft er at en 21- årig mand i mid­ten af ju­ni an­greb en kir­ke med ho­ved­sa­ge­ligt sor­te gæ­ster.

Dræb­te ni menn­sker

Her skød og dræb­te han ni men­ne­sker og sår­e­de en. Dylann Roof, som den 21- årig mand hed­der, hav­de fle­re ste­der på in­ter­net­tet re­k­la­me­ret med si­ne tan­ker om hvidt over­her­re­døm­me. Og så hav­de han po­se­ret med syd­stats­fl aget, der for man­ge er et øm­tå­le­ligt levn fra sla­ve­ti­den i USA og et sym­bol på ra­ce­had.

Kort ti­d­eft er be­gynd­te de­bat­ten om, hvor­vidt re­ge- rings­byg­nin­ger i f. eks. South Ca­ro­li­na fort­sat skul­le fl age med syd­stats­fl aget. Og det be­slut­te­de del­stats­re­ge­rin­gen alt­så at gø­re en en­de på.

Der­for hav­de Ku Klux Klan sam­let om­kring 300 med­lem­mer og sym­pa­ti­sø­rer, som fl age­de med syd­stats­fl aget, hei­le­de og råb­te ra­ci­sti­ske skældsord mod de op mod 400 mod­de­mon­stran­ter.

Det kom ik­ke til egent­li­ge sam­men­stød, men der blev ka­stet med ting og sa­ger, li­ge­som mod­de­mon­stran­ter fl ere gan­ge sat­te ild til syd­stats­fl ag.

Der var vre­de i luf­ten mel­lem til­hæn­ge­re og mod­stan­de­re af syd­stats­fla­get.

Mens Ku klux Klan- fol­ke­ne tram­pe­de på et Is­ra­elsk flag, øde­lag­de mod­de­mon­stran­ter syd­stats­fla­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.