BOS­NI­EN

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk Stat ( IS) har iføl­ge den bri­ti­ske avis The Sun­day Mir­ror etab­le­ret træ­nings­lej­re i Bos­ni­en, hvor mi­li­tan­te ak­ti­vi­ster i al hem­me­lig­hed skal ha­ve op­købt ejen­dom­me i en lil­le iso­le­ret lands­by. Avi­sen har be­søgt den iso­le­re­de lands­by Os­ve, som lig­ger knap 10 ki­lo­me­ter fra ho­ved­sta­den Sa­ra­je­vo, hvor blandt an­det den kend­te til­hæn­ger af IS, Harun Me­hi­ce­vic, har købt en ejen­dom. Lan­dets sik­ker­hed­s­tje­ne­ste vur­de­rer, at om­rå­det i Bos­ni­en bli­ver brugt til træ­nings­lej­re, og at det kan bli­ve ba­se for øde­læg­gen­de ter­r­or­an­greb i den ve­st­li­ge del af ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.