Ro­ck­le­gen­der­ne er ble­vet blø­de

Bå­de Ste­ven Ty­ler og Don Hen­ley la­ver en ’ omvendt Tay­l­or Swift ’ - de går co­un­try

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

For­ri­ge år lag­de ver­dens stør­ste co­un­try­stjer­ne Tay­l­or Swift co­un­try­mu­sik­ken på hyl­den for i ste­det at bli­ve ver­dens stør­ste po­p­san­ger. Nu gør bå­de Ste­ven Ty­ler og Don Hen­ley det stik mod­sat­te - selv­om am­bi­tio­ner­ne er be­ty de­ligt me­re be­sked­ne.

Som for­san­ger i hen­holds­vis Aeros­mith og The Eag­les har Ty­ler og Hen­ley ( beg­ge 67) i år­ti­er væ­ret kendt som to af ver­dens stør­ste ro­ck­stjer­ner. Men nu er de beg­ge som udtjen­te juke­bok­se ble­vet træt­te af at gen­ta­ge de sam­me gam­le ro­ck­hit som ’ Walk This Way’ og ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’ - i én uen­de­lig­hed.

De har beg­ge købt hus i co­un­try­mu­sik­kens ho­ved­stad Nas­hvil­le, Ten­nes­see. De har beg­ge væ­ret i stu­di­et for at ind­spil­le hver sit co­un­try­al­bum. Og til eft er­å­ret er beg­ge ro­ck­le­gen­der klar til at prø­ve kræft er med co­un­try­mu­sik­kens top, der li­ge­som pop­pens dit­to do­mi­ne­res af so­li­ster i ty­ver­ne.

Co­un­try­for­ræ­de­ri

» Jeg tror, at co­un­try­mu­sik­ken er den nye ro­ck. Det er her, der bli­ver eks­pe­ri­men­te­ret med for­ma­tet. Det er her, der bli­ver spil­let li­ve. Og ik­ke mindst er det her, der sta­dig bli­ver skre­vet rig­ti­ge san­ge – af rig­ti­ge men­ne­sker, « si­ger Aeros­mit­hs for­san­ger Ste­ven Ty­ler, der al­drig tid­li­ge­re har ud­sendt et so­lo­al­bum.

Han ved så­le­des godt, at de gam­le ha­de­ven­ner fra ro­ck­grup­pen, der be­gynd­te i Bo­ston i 1970, vil bli­ve godt for­nær­me­de over hans ’ co­un­try- for­ræ­de­ri’. Men han er ik­ke be­kym­ret.

» Joe ( Per­ry, Aeros­mit­hs gu­i­ta­rist, red.) blev og­så ski­de­sur, da jeg be­gynd­te som dom­mer i ’ X Fa­ctor’. Men han skal nok kom­me over det. Han har trods alt la­vet ad­skil­li­ge so­lo­al­bum. Det her er ba­re no­get, jeg må prø­ve, « si­ger Ste­ven Ty­ler til ma­ga­si­net Rol­ling Sto­ne.

Og Don Hen­ley, der bå­de er kom­po­nist, trom­mesla­ger, gu­i­ta­rist og san­ger i The Eag­les, ken­der alt til den trang, der dri­ver Ty­ler.

» Jeg er dybt tak­nem­me­lig for min lange kar­ri­e­re i The Eag­les. Og vi har in­gen pla­ner om at stop­pe. Men jeg har vir­ke­lig brug for nog­le nye san­ge på re­per­toi­ret. El­lers en­der jeg som en men­ne­ske­lig juke­boks, der ba­re spil­ler sam­me gam­le san­ge igen og igen, « si­ger Hen­ley, der ik­ke ba­re spil­ler co­un­try.

På sit al­bum, der i mod­sæt­ning til Ste­ven Ty­lers har få­et en ti­tel (’ Cass Co­un­ty’), syn­ger han og­så du­et med nog­le af co­un­try­mu­sik­kens le­gen­der: Mer­le Hag­gard, Dol­ly Par­ton og Mat­i­na McBri­de.

Pen­ge nok

Nu har hver­ken Don Hen­ley, der op­rin­de­ligt er fra Te­xas, el­ler den New Yor­k­fød­te Ste­ven Ty­ler brug for ek­stra pen­ge.

Beg­ge her­rer tje­ner hvert år to- cif­re­de mil­li­onbe­løb ale­ne på de­res gyld­ne bag­ka­ta­log.

Og de kun­ne strengt ta­get blot læ­ne sig tilbage og tæl­le de kni­tren­de dol­lar­sed­ler. Men i en al­der af 67 år har hver­ken Ste­ven Ty­ler el­ler Don Hen­ley få­et nok af mu­sik­ken.

» Li­ge me­get hvor man­ge gan­ge, jeg prø­ver det her, så er det ren magi, når man først ind­spil­ler og så sæt­ter sig til ret­te ved mi­k­ser­pul­ten og lyt­ter til det en­de­li­ge re­sul­tat - det er ren magi, hver gang, « si­ger Ste­ven Ty­ler, der li­ge­som Don Hen­ley un­der­stre­ger, at sam­ar­bej­det med den gam­le grup­pe sta­dig er num­mer ét.

Jeg tror, at co­un­try­mu­sik­ken er den nye ro­ck

Ste­ven Ty­ler, san­ger, Aeros­mith

Rocker Ste­ven Ty­ler går co­un­try­vej­en. Her op­træ­der Aeros­mit­hsan­ge­ren sam­men med co­un­try­stjer­ner­ne Brad Pais­ley og Car­rie Un­derwood. Indsat: Don Hen­ley fra The Eag­les har li­ge­som Ty­ler ind­spil­let sit før­ste co­un­try­al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.