Sød mu­sik kom­mer ud af Grøn Kon­cert

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Årets ræk­ke af Grøn Kon­cert by­der på en del spæn­den­de sam­ar­bej­der.

Og san­ge­r­in­den Oh Land og grup­pen Tur­bowe­e­kend nø­jes ik­ke med at ar­bej­de sam­men på sce­nen.

Oh Land, der i vir­ke­lig­he­den hed­der Nan­na Øland Fa­bri­ci­us, og Tur­bowe­e­kend, ført an af san­ger Silas Bjer­re­gaard, har så­le­des og­så væ­ret i stu­di­et sam­men. Det er der kom­met en spl­in­ter­ny sang og sing­le ’ Slow’ ud af.

Al­le­re­de nu sælger san­gen fl ot på iTu­nes, og på de før­ste grøn­ne kon­cer­ter i bl. a. Kol­ding og Randers hø­ste­de den melan­kol­ske og iø­re­fal­den­de po­pkom­po­si­tion og­så kæm­pe­bi­fald.

Åben­lyst hit­po­ten­ti­a­le

Og her for­tæl­ler mu­si­ker­ne

om den helt an­der­le­des op­le­vel­se:

» Da vi fandt ud af, at vi skul­le spil­le Grøn Kon­cert sam­men med Oh Land, tal­te vi om, at det kun­ne væ­re fedt med et nyt fæl­lesnum­mer til at bin­de det he­le sam­men. Tur­bowe­e­kend hav­de den her grund­skit­se lig­gen­de, som ik­ke var nå­et at bli­ve fær­dig til vo­res ny­e­ste al­bum ’ Sha­re My Thund­er’, og så send­te vi den til Nan­na for at se, hvad hun kun­ne få ud af det. Det, vi fi k tilbage, hav­de så åben­lyst hit­po­ten­ti­a­le, at vi smed, hvad vi hav­de i hæn­der­ne for at nå at ha­ve det klar til ud­gi­vel­se og ik­ke mindst Grøn Kon­cert, « si­ger Silas Bjer­re­gaard. Og Oh Land til­fø­jer: » Det fe­de ved et sam­ar­bej­de er, at man kan gø­re ting, man ik­ke nor­malt vil­le gø­re na­tur­ligt, men bru­ge hin­an­dens styr­ker til at løft e et num­mer! «

’ Vi syn­ger ret for­skel­ligt’

» Det har væ­ret skægt for mig at skri­ve mu­sik i et uni­vers, hvor der f. eks. er aku­sti­ske trom­mer og el­bas, og jeg har he­le ti­den for­holdt mig til, at der er en power­ful man­de­vo­kal, jeg skal syn­ge op ad. Vi syn­ger ret for­skel­ligt, så det har væ­ret sjovt at sam­ar­bej­de om at fi nde frem til, hvad der fungerer! Det er ble­vet til en sang, der hand­ler om, at kær­lig­hed skal ha’ tid, og at man ik­ke må bræn­de ly­set i beg­ge en­der, når der rig­tig er no­get på spil, « for­tæl­ler hun. Silas Bjer­re­gaard ud­dy­ber: » Hvis man har for me­get ild i rø­ven, en­der man tit med at bræn­de folk af. Det er nok es­sen­sen af san­gens bud- skab. Man kan nemt bli­ve afh æn­gig af at lig­ge i over­ha­lings­ba­nen, hvor det går rig­tig stærkt, men det gør og­så al­ting me­re usta­bilt. Nog­le gan­ge skal man ha­ve hjælp til at stop­pe op og få den ro på, der skal til for, at kær­lig­he­den kan slå rød­der. «

I næ­ste we­e­kend kom­mer Grøn Kon­cert bl. a. til København.

Det fe­de ved et sam­ar­bej­de er, at man kan gø­re ting, man ik­ke nor­malt vil­le gø­re OhLand, san­ger

Det mu­si­kal­ske sam­ar­bej­de mel­lem Tur­bowe­e­kend og Oh Land har ud­for­dret beg­ge par­ter. Oplev dem sam­men på Grøn Kon­cert. Fo­to: Pal­le Pe­ter Skov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.