Der er liv eft er Pink Floyd

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

Selv­om David Gil­mour har slå­et fast, at der i hans liv ik­ke læn­ge­re er plads til Pink Floyd, så er den 69- åri­ge del­tids­pen­sio­nist be­stemt ik­ke fær­dig med mu­sik­ken.

I sam­ar­bej­de med sin ko­ne og tekst­for­fat­ter Pol­ly Sam­son har man­den bag det, man­ge kal­der ver­dens bed­ste gu­i­tar­so­lo i Pink Floyds ’ Com­fortably Numb’, så­le­des ind­spil­let ti nye san­ge i hjem­mestu­di­et i Eng­land. Og 18. sep­tem­ber ud­kom­mer so­lo­al­bum­met ’ Ratt­le That Lo­ck’ - Hans før­ste si­den 2006s ’ On an Island’.

Ti­tel­san­gen er al­le­re­de ude som sing­le. Og i et in­ter­view, der nu kan fi ndes på gu­i­ta­ri­stens egen hjem­mesi­de, for­tæl­ler han om san­gens ual­min­de­li­ge op­rin­del­se.

Fra jing­le til hit

» Un­der et læn­ge­re op­hold i Frankrig tog jeg tit to­get. Jeg hør­te der­for den lil­le jing­le, der kom­mer før en of­fi ci­el med­del­el­se om to­g­af­gan­gen. Og hver gang jeg hør­te de fi re to­ner, fi k jeg lyst til at dan­se, « si­ger David Gil­mour.

Der­for op­tog den for­hen­væ­ren­de Pink Floyd- le­der jing­len på sin mo­bil­te­le­fon. Og sam­men med kom­po­nist Mi­cha­el Bou­men­dil og ko­nen blev det til en over fem mi­nut­ter lang sang o m li­vets rej­se.

Eft er ud­gi­vel­sen af al­bum­met, der er pro­du­ce­ret af Roxy Mu­sic- gu­i­ta­rist Phil Man­za­ne­ra, vil David Gil­mour sam­men med sit band ta­ge på det, han selv kal­der en be­græn­set ’ gam­mel­mands- tur­né’ - da­to­er føl­ger.

Al­bum­met, der in­de­hol­der san­ge­ne ’ 5 A. M.’, ’ Ratt­le that Lo­ck’, ’ Faces Of Sto­ne’,’ A Bo­at Lies Wai­ting’. ’ Dan­cing Right In Front Of Me, ’ In Any Tongue’, ’ Beauty’, ’ The Girl In The Yel­low Dress’, ’ To­day’, ’ And Then...’, kan al­le­re­de nu be­stil­les på Gil­mours hjem­mesi­de: david­gil­mour. com.

Fo­to: Scan­pix

David Gil­mour i hjem­mestu­di­et. Pink Floyd- gu­i­ta­ri­stens nye al­bum ud­kom­mer 18. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.